Pregled varilnih strojev

Osnovni namen pregledov varilnih strojev in naprav je zagotavljanje varnosti pri uporabi, ter ugotavljanje in zagotavljanje stabilnosti varilnih parametrov med delovanjem. Pregled obsega:

  • splošen vizualni pregled,
  • meritev izolacijske upornosti,
  • meritev padca napetosti ozemljitvenega tokokroga,
  • meritev zaščite pred direktnim dotikom,
  • preizkus varilne naprave pod obremenitvijo in meritev dinamične karakteristike tokov.

Pregledujejo se tudi peči za sušenje elektrod, s stališča varnosti in zagotavljanja nastavljenih parametrov.

Domen Senica

Domen Senica

Vodja področja delovne opreme in varilnih strojev

+386 7 49 12 488
+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si

Kdo izvaja periodične preglede?
Periodične preglede izvajamo organi za periodične preglede (OPP), pooblaščeni s strani Ministrstva za gospodarstva.

Kakšna je razvrstitev opreme pod tlakom?
Oprema se v skladu s predmetnim pravilnikom razvrsti v visoko oz. nizko stopnjo nevarnosti. Razvrstitev opravi lastnik ali OPP.

Kakšne so dolžnosti uporabnika opreme pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti?
Uporabnik mora opravljati preglede in preskuse, ki jih določi proizvajalec opreme pod tlakom in jih ustrezno dokumentirati. Dokumentacija o pregledih in preskusih mora biti vedno na vpogled pristojnemu organu za nadzor.

Kakšne so dolžnosti uporabnika opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti?
Zagotoviti mora uvodni in periodični pregledi opreme pod tlakom. Ti se lahko izvajajo le na osnovi sklenjene pisne pogodbe med uporabnikom in organom za periodične preglede.

Kaj zajemajo periodični pregledi in kakšni so roki pregledov?
Periodični pregledi zajemajo zunanji in notranji pregled ter trdnostni preskus. Roki pregledov so za posamezno opremo pod tlakom določeni v Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom in se v skladu z njim definirajo v evidenčnem listu.

Kaj zajema zunanji pregled?
Z zunanjim pregledom se ugotavlja stanje opreme pod tlakom, pregleduje se ustreznost in funkcionalnost varnostne in druge opreme ter stanje prostora oziroma mesta postavitve opreme pod tlakom.

Kdaj se izvaja funkcionalni preskus varnostnih ventilov?
Funkcionalni preskus varnostnih ventilov se mora izvajhati v rokih, ki jih je določil proizvajalec opreme pod tlakom, sicer pa v predpisanih rokih za zunanji pregled. Zaradi ustreznega nivoja varnosti se funkcionalni preskus lahko izvaja tudi bolj pogosto.

Kaj zajema notranji pregled?
Notranji pregled se izvaja kot vizualen pregled. V primeru, da je notranji pregled vizualno težko izvedljiv ali je le delno mogoč (ni vstopne odprtine primerne velikosti) se mora, poleg vizualnega pregleda, opraviti tudi trdnostni preskus in meritve debeline sten na najbolj kritičnih mestih.

Kaj zajema trdnostni preskus?
Trdnostni preskus, kot je opredeljen v Pravilniku o tlačni opremi, se izvede na enak način kot pri preskusu nove opreme pod tlakom. Lahko se uporabi tudi druga enakovredna, ustrezno validirana preskusna metoda.

Kdo izda potrdilo o opravljenem pregledu in kje se hrani?
Potrdilo o opravljenem pregledu izda OPP v dveh izvodih. Original je dostavljen uporabniku, kopija se hrani pri OPP-ju. Potrdila o pregledih morajo biti vedno na vpogled pristojnemu organu za nadzor.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Povpraševanje