ADR pregledi

Delujemo na področju preverjanja vozil in vsebnikov vozil za prevoz nevarnega blaga skladno z zahtevami »Zakona o prevozu nevarnega blaga ZPNB-UPB1« (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15) v povezavi z ADR. Izvajamo tipske odobritve, periodične preglede in preverjamo brezhibnosti vozil.

Pregledujemo tudi premična tlačno opremo (cisterne in zabojniki) za prevoz fluidov skupine 2, ki se daje na trg, v skladu z ADR-jem, zahtevami direktive 2010/35/ES o premični tlačni opremi in direktivo 2008/68/ES o notranjem prevozu nevarnega blaga.

Izvajamo sledeče preglede:

Cisterne za prevoz nevarnega blaga (tekočine, praškaste ali zrnaste snovi)*:

 • Tipske odobritve
 • Nadzor izdelave posode
 • Prvi pregled pred uporabo (začetni pregled)
 • Periodični pregledi cistern (redni pregled, vmesni pregled, izredni pregled)

Cisterne za prevoz plinov – premična tlačna oprema*:

 • Nadzor izdelave posode
 • Prvi pregled pred uporabo (začetni pregled)
 • Periodični pregledi cistern* (redni pregled, vmesni pregled, izredni pregled)

Cestna vozila za prevoz nevarnega blaga: EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU:

letni pregled ustreznosti vozila – brezhibnost vozila

Naš nabor pregledov in odobritev cistern ter vozila za prevoz nevarnega blaga (ADR) je najširši v Sloveniji.

* pritrjene cisterne (vozila cisterne), zamenljive cisterne, baterijska vozila, cisterne zabojniki, večprekatni zabojniki za pline (MEGC)

Domen Senica

Domen Senica

Vodja področja ADR

+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si
adr@qtechna.si

Izdelava tipske odobritve cistern izvajamo v skladu:

 • z zakonom o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-UPB1), Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15
 • z ADR-jem zadnja veljavna revizija; Mednarodna pogodba o prevozu nevarnega blaga po cesti
 • z uredbo (EC) 661/2009 iz 13.07.2009, direktiva 2007/46/EC iz 5.09.2007
 • s pravilnikom ECE št. 13 (Zahteve za zavore) in ECE št. 105 (Enotne določbe za odobritev vozil …)
 • s tujim tehničnim specifikacijam (npr.: AD 2000 Code, Beförderung gefährlicher Güter 5202 (TÜVIS 08.99), TRT-Technische Regeln Tanks, TRbF - Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten in dr.)
 • in ISO 1496 - 1 do 3

Postopek tipske odobritve cisterne

Vsi proizvajalci cistern za prevoz nevarnega blaga morajo posedovati veljaven certifikat skladen s standardom SIST EN 3834, del 2 ali del 3 (prej SIST EN 729 -2 oz. 3).

V procesu izvedbe odobritve tipa (vzorca) cistern, se lahko Q TECHNA na podlagi privolitve pristojnega organa (MNZ), omeji le na preizkus elementov, ki v zadostni meri dopuščajo ocenitev, ali je celotna serija v skladu z varnostno tehničnimi zahtevami ADR-a.

Q TECHNA v »Poročilu o preizkusu/kontroli vzorca cisterne naredi povzetek rezultatov posameznih kontrol in ga pošlje naročniku. Na zahtevo pristojnega organa se mu dostavi en izvod poročila. K »Poročilu o preizkusu/kontroli vzorca cisterne« spadajo tudi dokumenti, opremljeni z opombami izvedenca, kot tudi morebitni predlogi za nadaljnje kontrole pri serijski izdelavi.

Pristojni organ lahko v izjemnih primerih prizna tudi poročila o preizkušanju drugih organizacij, na priporočilo Q TECHNE. To velja tudi za priznavanje odobritev, ki so se izvedle v tujini, v kolikor so bile le-te izstavljene s strani organov držav, ki so podpisale Mednarodni sporazum ADR.

V skladu z veljavnim ADR-jem in mednarodnim sporazumom o varnih cisternah (ZPNB) lahko pristojni organ zahteva od Q TECHNE dopolnitev certifikata.

Obveznosti proizvajalca

Vsi proizvajalci cistern za prevoz nevarnega blaga morajo imeti pridobljen veljaven certifikat po SIST EN ISO 3834 -2. ali 3. del, izdan s strani priznane pooblaščene institucije ter pridobljeno tipsko dovoljenje za izdelavo cisterne.

Zaželeni so tudi certifikati po direktivi PED 2014/68/EU, TPED 2010/35/EU, certifikati po AD 2000 HP0 ali ASME, po ISO 9001:2015 ter ISO 14001:2015.

Pridobljeni certifikat po SIST EN ISO 3834 - 2 ali 3 pomeni, da je proizvajalec usposobljen za izdelavo cistern in da izpolnjuje oz. obvladuje naslednje minimalne zahteve:

 • vrši pravilno skladiščenje osnovnega in dodajnega materiala,
 • ima ustrezno opremo za proizvodnjo (stroji in naprave, njihovo stanje-vzdrževanje),
 • ima usposobljeno osebje za kontrolo in nadzor izdelave in izvajanje varilskih del,
 • ima usposobljeno in certificirano osebje za nadzor varjenja,
 • ima usposobljeno in certificirano osebje za izvedbo neporušnih preizkusov (NDT) oz. mora najemati akreditirane institucije katera te zahteve izpolnjujejo.

Postopki varjenja morajo biti odobreni skladno s standardi:

 • SIST EN 15614 (oz. nekoč veljavni SIST EN 288) ali
 • ASME.

Osebje za izvajanje varilskih del pri proizvajalcih mora biti usposobljeno in certificirano po veljavnih evropskih standardih (npr.: varilci po SIST EN 287-1 ali SIST EN ISO 9606-2), osebje za nadzor izvajanja varilskih del mora imeti diplomo EWE, IWE, EWT, IWT, IWI... ali ustrezno.

V času izdelave se izvaja nadzor in preverja izvajanje kontrole brez porušitve (NDT), ki mora biti po obsegu preizkav skladna s zahtevami SIST EN 12972.

Material namenjen vgradnji v cisterno mora nositi nedvoumne oznake, s katerimi se zagotovi sledljivost do potrjene tehnične dokumentacije (atest materiala po SIST EN 10204, vsaj 3.1). Kontrola meritve pločevine se izvedejo v oddaljenosti 50 mm od roba pločevine v razdalji 500 mm. V primeru vidnih poškodb, suma na dvoplastnost in pri debelinah pločevin debelejših od 35 mm se izvede UT kontrola skladno z zahtevami SEL 072 in SIST EN 10160.

Na vlečenih ali krivljenih podnicah se debelina pločevine meri na robu podnice in s presledkom 100 mm proti sredini podnice (kritična debelina stene ). Debelina pločevine ne sme biti v nobeni točki manjša od minimalno zahtevane v dokumentaciji odobritve vzorca.

 

Postopek periodičnega pregleda cistern:

Roki pregledov so definirani v ADR-ju;

Mednarodna pogodba o prevozu nevarnega blaga po cesti

Pregledi in nadzor izdelave cistern se izvedejo pri izvajalcu. Nadzori se izvajajo med samo izdelavo. Na koncu se izvede še končni pregled celotne cisterne, pritrditev na šasijo in vozilo.

Naši strokovnjaki vam bodo vedno v pomoč in pri reševanju problemov.

V primeru izpolnjevanja zahtev standardov, vam izdamo certifikat, katerega veljavnost je določena s standardom.

Povpraševanje