Usposabljanje za pooblaščene in nadzorne inženirje (za pridobitev kreditnih točk na IZS)

 • Usposabljanje za pooblaščene
  in nadzorne inženirje ​

 • Pregled vseh usposabljanj
 • Cenik
 • Predavatelji
 • Termini
 • Povpraševanje

Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni inženir mora v koledarskem obdobju enega leta zbrati najmanj šest (6) kreditnih točk s strokovnega področja njegovega pooblastila, kar preverja strokovna služba IZS vsako leto januarja.

Q Techna izvaja različna usposabljanja, odobrena s strani Inženirske zbornice Slovenije za sekcije MSG (sekcija gradbenih inženirjev), MSS (sekcija strojnih inženirjev) in MST (sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev).

Vsebina usposabljanj je praktično naravnana s čim več primeri iz prakse, ki jih lahko projektant s pridom uporabi pri pripravi projektne dokumentacije oz. vodja projekta pri izvedbi. Poudarek je na zakonodaji, tehničnih zahtevah in standardih.

Usposabljanja v veliki večini pokrivajo področja:

 • Železniške infrastrukture
 • Gradnjo objektov
 • Kovinske konstrukcije
 • Neporušne preiskave ipd.

Usposabljanja izvajamo fizično, kakor tudi v obliki spletnih seminarjev. Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobijo določeno število kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s ‘Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev’. Število kreditnih točk je objavljeno ob razpisu posameznega usposabljanja.

Udeleženci naših usposabljanj, ki so člani IZS, ne potrebujejo vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, ker vlogo odda Q Techna, kot organizator in se kreditne točke pripišejo avtomatično. Z udeležbo na seminarju dobijo člani IZS potrdilo iz katerega so razvidne kreditne točke in s strani IZS ne dobijo dodatnega obvestila.

Domen Ribič

Domen Ribič

Vodja izobraževalnega centra

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436
domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Pregled vseh usposabljanj

Od leta 2014 je potrebno kovinske gradbene konstrukcije označiti s CE znakom in izdati izjavo o lastnostih. Sem spadajo nadstrešnice, stavbe, proizvodnji objekti, balkoni, nosilne ograje, stebri, povezja, regali, silosi in še vrsta drugih konstrukcij. Enaka zahteva velja tudi za elemente konstrukcij oz. podsklope, ki jih kasneje vgradi nekdo drug. Osnovne zahteve postavlja uredba o gradbenih proizvodih (CPR), ki določa zahteve za izdelavo in trženje gradbenih proizvodov v Sloveniji in ostalih članicah ES.

Da proizvajalec pritrdi CE znak na konstrukcijo, mora izpolniti nekatere predpogoje, pri čemer bi še posebej omenili:

 • Konstrukcijo mora izdelati skladno s projektno dokumentacijo in skladno z zahtevami SIST EN 1090-2 v primeru jeklenih konstrukcij oz. skladno z zahtevami SIST EN 1090-3 za aluminijaste konstrukcije
 • Proizvajalec mora imeti certificirano notranjo kontrolo proizvodnje skladno s SIST EN 1090-1
 • Izdati mora izjavo o lastnostih.

Seminar ima za cilj, da si vsak proizvajalec naredi celotno sliko, kako morajo potekati aktivnosti:

 • Pregledali bomo zahteve uredbe o gradbenih proizvodih,
 • predstavili standard SIST EN 1090-1 in razložili postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje in način priprave dokumentacije za jekleno konstrukcijo,
 • predstavili standard SIST EN 1090-2 in s tem pojasnili tehnične zahteve za jeklene gradbene proizvode in
 • dali navodila za označevanje s CE znakom.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse. Za prijavo na usposabljanje uporabite zavihek Termini usposabljanj.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je namenjen proizvajalcem jeklenih in aluminijastih konstrukcij, projektantom, tehnologom, vodjem notranje kontrole, vodjem proizvodnje, varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom, kot tudi investitorjem.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS.

Koliko časa traja?

En delovni dan (4h).

Od konstrukterjev, tehnologov in nadzornikov se pričakuje, da imajo zelo širok spekter znanj, katera je potrebno uporabiti pri izdelavi tehnične dokumentacije (projektov) in v proizvodnji. Tako mora projektant v projektni dokumentaciji predpisati osnovne tehnološke zahteve za izdelavo, hkrati pa mora na osnovi projektnih pogojev predvideti vrsto in obseg kontrole ter seveda tudi kriterije sprejemljivosti. Pri večini izdelkov se lahko projektant odloča med vitkejšo konstrukcijo in večjim obsegom kontrole ali obratno. Zaradi tega je potrebno poznati ustrezna izhodišča ter povezave med posameznimi predpisi in standardi, ki določajo te zahteve.

 

Tehnolog pa mora obvladovati zahteve za izvedbo kontrole ter se v prvi vrst zavedati možnosti in omejitev pri izvedbi neporušne kontrole. To je potrebno še posebej upoštevati pri tehnološki pripravi za proizvodnjo.

Nadzornik (inšpektor) mora ob spremljanju proizvodnje ali prevzemu suvereno obvladovati zahteve za preiskave ter biti sposoben preveriti, če je bila neporušna kontrola pravilno in v celoti izvedena.

 

Namen predavanja ni zahajanje v podrobnosti izvajanja neporušne kontrole, temveč zaokrožiti ključne zahteve v zaključeno celoto.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse. Prepričani smo, da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k uspešnejšem delu.

Predavajo specialisti za neporušno kontrolo, za tlačne posode, cevovode in jeklene konstrukcije.


Program seminarja:

 • Osnovni postopki neporušne kontrole, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • Zasnova zvarjencev oz. zvarnih spojev, ki omogočajo lažjo izvedbo neporušne kontrole
 • Način določevanja obsega kontrole pri različnih proizvodih - tlačne posode, jeklene konstrukcije, cevovodi ter kriteriji sprejemljivosti
 • Praktični primeri pomanjkljivosti pri določevanju obsega kontrole in kriterijev sprejemljivosti v projektni dokumentaciji
 • Zahteve za usposobljenost osebja

Za prijavo na usposabljanje, uporabite povezavo na razpisana usposabljanja.

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je tako v prvi vrsti namenjen konstrukterjem, tehnologom in nadzornikom, po drugi strani pa tudi komercialistom, ker se lahko ravno na prevelikem obsegu kontrole, ki ni bila vračunana v ceno lomi rentabilnost celotnega projekta.

 

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS.

 

Udeleženci strokovnega izobraževanja, ki so člani IZS, ne potrebujejo vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, ker bo vlogo oddala Q Techna, kot organizator in se bodo kreditne točke pripisale avtomatično. Z udeležbo na seminarju bodo člani IZS pridobili potrdilo iz katerega so razvidne kreditne točke in s strani IZS ne bodo dobili dodatnega obvestila.

 

Koliko časa traja?

En delovni dan (5h).

Jeklene konstrukcije postajajo so iz leta v leto bolj razširjene v našem prostoru. Sem spadajo nadstrešnice, stavbe, proizvodnji objekti, balkoni, nosilne ograje, stebri, povezja, regali, silosi in še vrsta drugih konstrukcij. Zanje veljajo zakonske zahteve tako s stališča projektiranja kot tudi s stališča izdelave.

 

Cilj seminarja je, da vsak udeleženec dobi vpogled v sledeča področja:

 • Pregledali bomo zahteve pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ter pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preskušanje jeklenih nosilnih konstrukcij,
 • razložili kontrolo osnovnih in dodajnih materialov,
 • predstavili nadzor pred, med in po varjenju, skupaj s predpogoji za ateste varilcev in varilnih postopkov, ter spremljanje del in poročil o preskušanju
 • predstavili zahteve za kontrolo vijačnih spojev in
 • podali zahteve za dimenzijsko kontrolo ter preverjanje antikorozijske zaščite.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse.

 

 Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je namenjen projektantom, tehnologom, vodjem notranje kontrole, vodjem proizvodnje, varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom kot tudi investitorjem.

 

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

V skoraj vsakem industrijskem postrojenju so prisotni cevovodi, najsi bodo za ogrevanje, hlajenje ali transport plinov in tekočin. Čeprav so videti kot enostavno strojno postrojenje, pa  lahko povzročijo marsikateri problem. Zato sta zelo pomembna tako projektiranje kot tudi izvedba.

 

Pri projektiranju je potrebno paziti na dve glavni področji: varnost in funkcionalnost. Pri tlačnih cevovodih je potrebno le tega ustrezno dimenzionirati – na tlak, na lastno in koristno obtežbo ter upoštevati še termične obremenitve. Pri izračunu funkcionalnosti pa je na prvem mestu izračun pretokov in tlačnih padcev.

 

Cilj seminarja je, da vsak udeleženec dobi vpogled v:

 • tehnično zakonodajo s področja tlačnih cevovodov,
 • postopke ugotavljanja skladnosti,
 • osnovne principe izračuna na notranji tlak ter upoštevanje lastne in koristne obtežbe,
 • osnovne principe hidravličnega dimenzioniranja.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je namenjen projektantom, tehnologom, vodjem notranje kontrole, vodjem proizvodnje, varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom kot tudi investitorjem.

 Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin  skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

V prvem delu seminarja bo pojasnjena zakonodaja na področju tlačne opreme v Sloveniji; Direktiva o tlačni opremi in Pravilnik o tlačni opremi, kako razvrstimo opremo pod tlakom in kakšni so postopki ugotavljanja skladnosti tlačne opreme.

 

V drugem delu seminarja bo predstavljen izračun glavnih konstrukcijskih elementov, skladno z zahtevami serije EN 13445 in AD 2000 Regelwerk.

 

Cilj seminarja je, da vsak udeleženec dobi vpogled v:

 • tehnično zakonodajo s področja tlačne opreme,
 • postopke ugotavljanja skladnosti,
 • tehnične pogoje za izračun,
 • osnovne principe izračuna ključnih elementov na notranji oz. zunanji tlak.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je namenjen projektantom, tehnologom, vodjem proizvodnje, varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom kot tudi investitorjem.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin  skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

Nerjavna jekla zelo izpodrivajo nekoliko cenejše materiale, ki pa po svojih, predvsem trajnostnih lastnostih, praviloma daleč zaostajajo za lastnostmi nerjavnih jekel. Njihova prisotnost in uporaba je še posebej izrazita v farmacevtski, prehrambni, avtomobilski, procesni in kemični industriji, energetiki, industriji bele tehnike ter gradbeništvu.

 

Govorimo o zelo široki skupini jekel, ki se med seboj močno razlikujejo, skupna lastnost pa je njihova odpornost na korozijo. Če želimo ta jekla uporabiti, moramo poznati njihove lastnosti ter obvladovati ključne tehnologije kot so: preoblikovanje, rezanje in varjenje.

 

Seminar je zasnovan kot zaključena celota. Prepričani smo, da bo večina vsebin zanimiva za zelo širok krog udeležencev ter da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k še uspešnejšemu delu.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Vabljeni ste projektanti, vodje projektov, varilni inženirji in varilni tehnologi, nadzorniki, predstavniki službe za kakovost, prodajalci materialov, tehnologi, kupci izdelkov, ki uporabljate nerjavne proizvode ter vsi ostali, ki se tako ali drugače srečujete z nerjavnimi jekli.

 

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

Cenik

Cena klasičnega seminarja je 175,00 EUR + 22% DDV. Za drugega in vsakega naslednjega prijavljenega udeleženca iz istega podjetja je cena 113,00 EUR + 22% DDV po osebi.

Cena spletnega seminarja je 99,00 EUR + 22% DDV

V primeru zgodnje prijave, vam priznamo dodaten 10 % popust na vse udeležence.

Stroške seminarja je potrebno pred pričetkom seminarja poravnati na transakcijski račun podjetja Q TECHNA d.o.o., odprt pri NLB d.d. št. SI56 02980-0016674363, s pripisom »za seminar«.

Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom seminarja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije).

Pri neudeležbi seminarja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.