Usposabljanje za pooblaščene in nadzorne inženirje (za pridobitev kreditnih točk na IZS)

 • Usposabljanje za pooblaščene
  in nadzorne inženirje ​

 • Pregled vseh usposabljanj
 • Cenik
 • Predavatelji
 • Termini
 • Povpraševanje

Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni inženir mora v koledarskem obdobju enega leta zbrati najmanj šest (6) kreditnih točk s strokovnega področja njegovega pooblastila, kar preverja strokovna služba IZS vsako leto januarja.

Q Techna izvaja različna usposabljanja, odobrena s strani Inženirske zbornice Slovenije za sekcije MSG (sekcija gradbenih inženirjev), MSS (sekcija strojnih inženirjev) in MST (sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev).

Vsebina usposabljanj je praktično naravnana s čim več primeri iz prakse, ki jih lahko projektant s pridom uporabi pri pripravi projektne dokumentacije oz. vodja projekta pri izvedbi. Poudarek je na zakonodaji, tehničnih zahtevah in standardih.

Usposabljanja v veliki večini pokrivajo področja:

 • Železniške infrastrukture
 • Gradnjo objektov
 • Kovinske konstrukcije
 • Neporušne preiskave ipd.

Usposabljanja izvajamo fizično, kakor tudi v obliki spletnih seminarjev. Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobijo določeno število kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s ‘Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev’. Število kreditnih točk je objavljeno ob razpisu posameznega usposabljanja.

Udeleženci naših usposabljanj, ki so člani IZS, ne potrebujejo vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, ker vlogo odda Q Techna, kot organizator in se kreditne točke pripišejo avtomatično. Z udeležbo na seminarju dobijo člani IZS potrdilo iz katerega so razvidne kreditne točke in s strani IZS ne dobijo dodatnega obvestila.

Domen Ribič

Domen Ribič

Vodja izobraževalnega centra

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436
domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Pregled vseh usposabljanj

Od leta 2014 je potrebno kovinske gradbene konstrukcije označiti s CE znakom in izdati izjavo o lastnostih. Sem spadajo nadstrešnice, stavbe, proizvodnji objekti, balkoni, nosilne ograje, stebri, povezja, regali, silosi in še vrsta drugih konstrukcij. Enaka zahteva velja tudi za elemente konstrukcij oz. podsklope, ki jih kasneje vgradi nekdo drug. Osnovne zahteve postavlja uredba o gradbenih proizvodih (CPR), ki določa zahteve za izdelavo in trženje gradbenih proizvodov v Sloveniji in ostalih članicah ES.

Da proizvajalec pritrdi CE znak na konstrukcijo, mora izpolniti nekatere predpogoje, pri čemer bi še posebej omenili:

 • Konstrukcijo mora izdelati skladno s projektno dokumentacijo in skladno z zahtevami SIST EN 1090-2 v primeru jeklenih konstrukcij oz. skladno z zahtevami SIST EN 1090-3 za aluminijaste konstrukcije
 • Proizvajalec mora imeti certificirano notranjo kontrolo proizvodnje skladno s SIST EN 1090-1
 • Izdati mora izjavo o lastnostih.

Seminar ima za cilj, da si vsak proizvajalec naredi celotno sliko, kako morajo potekati aktivnosti:

 • Pregledali bomo zahteve uredbe o gradbenih proizvodih,
 • predstavili standard SIST EN 1090-1 in razložili postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje in način priprave dokumentacije za jekleno konstrukcijo,
 • predstavili standard SIST EN 1090-2 in s tem pojasnili tehnične zahteve za jeklene gradbene proizvode in
 • dali navodila za označevanje s CE znakom.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse. Za prijavo na usposabljanje uporabite zavihek Termini usposabljanj.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je namenjen proizvajalcem jeklenih in aluminijastih konstrukcij, projektantom, tehnologom, vodjem notranje kontrole, vodjem proizvodnje, varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom, kot tudi investitorjem.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS.

Koliko časa traja?

En delovni dan (4h).

Od konstrukterjev, tehnologov in nadzornikov se pričakuje, da imajo zelo širok spekter znanj, katera je potrebno uporabiti pri izdelavi tehnične dokumentacije (projektov) in v proizvodnji. Tako mora projektant v projektni dokumentaciji predpisati osnovne tehnološke zahteve za izdelavo, hkrati pa mora na osnovi projektnih pogojev predvideti vrsto in obseg kontrole ter seveda tudi kriterije sprejemljivosti. Pri večini izdelkov se lahko projektant odloča med vitkejšo konstrukcijo in večjim obsegom kontrole ali obratno. Zaradi tega je potrebno poznati ustrezna izhodišča ter povezave med posameznimi predpisi in standardi, ki določajo te zahteve.

 

Tehnolog pa mora obvladovati zahteve za izvedbo kontrole ter se v prvi vrst zavedati možnosti in omejitev pri izvedbi neporušne kontrole. To je potrebno še posebej upoštevati pri tehnološki pripravi za proizvodnjo.

Nadzornik (inšpektor) mora ob spremljanju proizvodnje ali prevzemu suvereno obvladovati zahteve za preiskave ter biti sposoben preveriti, če je bila neporušna kontrola pravilno in v celoti izvedena.

 

Namen predavanja ni zahajanje v podrobnosti izvajanja neporušne kontrole, temveč zaokrožiti ključne zahteve v zaključeno celoto.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse. Prepričani smo, da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k uspešnejšem delu.

Predavajo specialisti za neporušno kontrolo, za tlačne posode, cevovode in jeklene konstrukcije.


Program seminarja:

 • Osnovni postopki neporušne kontrole, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • Zasnova zvarjencev oz. zvarnih spojev, ki omogočajo lažjo izvedbo neporušne kontrole
 • Način določevanja obsega kontrole pri različnih proizvodih - tlačne posode, jeklene konstrukcije, cevovodi ter kriteriji sprejemljivosti
 • Praktični primeri pomanjkljivosti pri določevanju obsega kontrole in kriterijev sprejemljivosti v projektni dokumentaciji
 • Zahteve za usposobljenost osebja

Za prijavo na usposabljanje, uporabite povezavo na razpisana usposabljanja.

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je tako v prvi vrsti namenjen konstrukterjem, tehnologom in nadzornikom, po drugi strani pa tudi komercialistom, ker se lahko ravno na prevelikem obsegu kontrole, ki ni bila vračunana v ceno lomi rentabilnost celotnega projekta.

 

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS.

 

Udeleženci strokovnega izobraževanja, ki so člani IZS, ne potrebujejo vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, ker bo vlogo oddala Q Techna, kot organizator in se bodo kreditne točke pripisale avtomatično. Z udeležbo na seminarju bodo člani IZS pridobili potrdilo iz katerega so razvidne kreditne točke in s strani IZS ne bodo dobili dodatnega obvestila.

 

Koliko časa traja?

En delovni dan (5h).

Jeklene konstrukcije postajajo so iz leta v leto bolj razširjene v našem prostoru. Sem spadajo nadstrešnice, stavbe, proizvodnji objekti, balkoni, nosilne ograje, stebri, povezja, regali, silosi in še vrsta drugih konstrukcij. Zanje veljajo zakonske zahteve tako s stališča projektiranja kot tudi s stališča izdelave.

 

Cilj seminarja je, da vsak udeleženec dobi vpogled v sledeča področja:

 • Pregledali bomo zahteve pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ter pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preskušanje jeklenih nosilnih konstrukcij,
 • razložili kontrolo osnovnih in dodajnih materialov,
 • predstavili nadzor pred, med in po varjenju, skupaj s predpogoji za ateste varilcev in varilnih postopkov, ter spremljanje del in poročil o preskušanju
 • predstavili zahteve za kontrolo vijačnih spojev in
 • podali zahteve za dimenzijsko kontrolo ter preverjanje antikorozijske zaščite.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse.

 

 Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je namenjen projektantom, tehnologom, vodjem notranje kontrole, vodjem proizvodnje, varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom kot tudi investitorjem.

 

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

V skoraj vsakem industrijskem postrojenju so prisotni cevovodi, najsi bodo za ogrevanje, hlajenje ali transport plinov in tekočin. Čeprav so videti kot enostavno strojno postrojenje, pa  lahko povzročijo marsikateri problem. Zato sta zelo pomembna tako projektiranje kot tudi izvedba.

 

Pri projektiranju je potrebno paziti na dve glavni področji: varnost in funkcionalnost. Pri tlačnih cevovodih je potrebno le tega ustrezno dimenzionirati – na tlak, na lastno in koristno obtežbo ter upoštevati še termične obremenitve. Pri izračunu funkcionalnosti pa je na prvem mestu izračun pretokov in tlačnih padcev.

 

Cilj seminarja je, da vsak udeleženec dobi vpogled v:

 • tehnično zakonodajo s področja tlačnih cevovodov,
 • postopke ugotavljanja skladnosti,
 • osnovne principe izračuna na notranji tlak ter upoštevanje lastne in koristne obtežbe,
 • osnovne principe hidravličnega dimenzioniranja.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je namenjen projektantom, tehnologom, vodjem notranje kontrole, vodjem proizvodnje, varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom kot tudi investitorjem.

 Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin  skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

V prvem delu seminarja bo pojasnjena zakonodaja na področju tlačne opreme v Sloveniji; Direktiva o tlačni opremi in Pravilnik o tlačni opremi, kako razvrstimo opremo pod tlakom in kakšni so postopki ugotavljanja skladnosti tlačne opreme.

 

V drugem delu seminarja bo predstavljen izračun glavnih konstrukcijskih elementov, skladno z zahtevami serije EN 13445 in AD 2000 Regelwerk.

 

Cilj seminarja je, da vsak udeleženec dobi vpogled v:

 • tehnično zakonodajo s področja tlačne opreme,
 • postopke ugotavljanja skladnosti,
 • tehnične pogoje za izračun,
 • osnovne principe izračuna ključnih elementov na notranji oz. zunanji tlak.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je namenjen projektantom, tehnologom, vodjem proizvodnje, varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom kot tudi investitorjem.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin  skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

Nerjavna jekla zelo izpodrivajo nekoliko cenejše materiale, ki pa po svojih, predvsem trajnostnih lastnostih, praviloma daleč zaostajajo za lastnostmi nerjavnih jekel. Njihova prisotnost in uporaba je še posebej izrazita v farmacevtski, prehrambni, avtomobilski, procesni in kemični industriji, energetiki, industriji bele tehnike ter gradbeništvu.

 

Govorimo o zelo široki skupini jekel, ki se med seboj močno razlikujejo, skupna lastnost pa je njihova odpornost na korozijo. Če želimo ta jekla uporabiti, moramo poznati njihove lastnosti ter obvladovati ključne tehnologije kot so: preoblikovanje, rezanje in varjenje.

 

Seminar je zasnovan kot zaključena celota. Prepričani smo, da bo večina vsebin zanimiva za zelo širok krog udeležencev ter da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k še uspešnejšemu delu.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Vabljeni ste projektanti, vodje projektov, varilni inženirji in varilni tehnologi, nadzorniki, predstavniki službe za kakovost, prodajalci materialov, tehnologi, kupci izdelkov, ki uporabljate nerjavne proizvode ter vsi ostali, ki se tako ali drugače srečujete z nerjavnimi jekli.

 

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

Cenik

Cena klasičnega seminarja je 175,00 EUR + 22% DDV. Za drugega in vsakega naslednjega prijavljenega udeleženca iz istega podjetja je cena 113,00 EUR + 22% DDV po osebi.

Cena spletnega seminarja je 99,00 EUR + 22% DDV

V primeru zgodnje prijave, vam priznamo dodaten 10 % popust na vse udeležence.

Stroške seminarja je potrebno pred pričetkom seminarja poravnati na transakcijski račun podjetja Q TECHNA d.o.o., odprt pri NLB d.d. št. SI56 02980-0016674363, s pripisom »za seminar«.

Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom seminarja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije).

Pri neudeležbi seminarja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.

Predavatelji

Dušan Balažič

Dušan Balažič

Strokovni sodelavec

Dušan Balažič, zaposlen v Q Techni kot vodja priglašenega organa in imenovanega organa

Že več kot petintrideset let dela na področju kontrole kakovosti, zagotavljanja kakovosti v različnih tehnoloških sistemih strojegradnje. Od leta 2008 v okviru priglašenega organa in članstva v NB Rail aktivno sodeluje pri razumevanju in obvladovanju EU zahtev in nacionalnih predpisov s področja interoperabilnosti  železniškega prometa. Kot vodilni presojevalec je registriran za presoje sistemov vodenja kakovosti po ISO standardih in ameriški regulativi ASME NQA-1 za področje nuklearne industrije.

Po izobrazbi inženir strojništva leta diplomiral l.1988 na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, leta 2003 pa zaključil kvalifikacijo po  EOQ- European Organization for Quality in pridobil naslov evropski Quality System Manager.

Boštjan Hočevar

Boštjan Hočevar

Strokovni sodelavec

Boštjan Hočevar, je od leta 2010 zaposlen pri Javni Agenciji za železniški promet v sektorju za Interoperabilnost.

Več kot 15 let dela na področju železniških signalno-varnostnih naprav. Kariero je začel na leta 2002 na SŽ-Infrastruktura kot inženir za signalno-varnostne naprave. Od leta 2010 je zaposlen pri Javni Agenciji za železniški promet, kjer je zadolžen za izdajo dovoljenj za začetek obratovanja podsistemov vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi, vodenje-upravljanje in signalizacija na vozilu in podsistema energija.

Diplomiral je leta 2002 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Član IZS od leta 2004. Član tehničnih delovnih skupin v okviru Evropske železniške agencije ERA: CCS TSI Revision, ERTMS National Safety Authorities Network, WP-TSIs-TWG- Interfaces between Rolling Stock - Fixed Installations in Working Party on the revision of TSIs.

Borut Krivec

Borut Krivec

Strokovni sodelavec

Borut Krivec, univ. dipl. inž. Strojništva je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer Konstruiranje in gradnja strojev. Od leta 1996 zaposlen v Metalni ECCE, Primatu in Montavarju, od leta 2007 pa je zaposlen v podjetju MIN d.o.o. Delovne izkušnje je pridobival v fazi proizvodnje, montaže, vodenja projektov, QA/QC in nazdora na področju hidromehanske, turbinske, metalurške in procesne opreme.
Leta 2009 je pridobil diplomo za mednarodnega varilnega inženira (EWE) in kontrolorja za neporušitvene preiskave na 2. stopnji za VT, PT, MT in UT. V letu 2015 je opravil vse štiri NDT metode za 3. stopnjo. Pridobljene ima tudi ASNT ACCP profesional level III certifikate za PT, MT in VT. V letu 2020 je pridobil certifikat FROSIO 3. stopnje za inšpektorja protikorozijske zaščite.
V izobraževalnem centru Q Techne sodeluje kot predavatelj na različnih seminarjih. V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave pa je izpitni izpraševalec za: VT, PT, MT in UT.

Andrej Lešnjak

Andrej Lešnjak

Direktor

Andrej Lešnjak, od samega začetka sodeluje pri pripravi in izvedbi izobraževanj v okviru Q Techne, kjer je od leta 2001 zaposlen kot direktor.

Že več kot petindvajset let dela na področju kontrole varjenja, zagotavljanja kakovosti, projektiranja tlačnih posod, izobraževanja in certificiranja. Njegova specialnost sta varjenje in tlačna oprema. Kot nosilec je sodeloval pri pripravi več pravilnikov, v okviru SIST je predsednik tehničnega komiteja za tlačne posode, aktiven pa je tudi kot presojevalec za različne sisteme kakovosti.

Diplomiral je leta 1991 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, leta 1993 pa zaključil enoletno varilsko specializacijo na Ecole Supérieure du Soudage et de ses Application v Parizu ter si pridobil naslov inž. ESSA. Leta 1999 je magistriral, leta 2006 pa doktoriral, obakrat s področja varjenja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Zvonko Majcen

Zvonko Majcen

Strokovni sodelavec

Zvonko Majcen, po izobrazbi univ. dipl. inž. strojništva, od leta 1997 zaposlen v podjetju Donit Tesnit d.o.o. (proizvodnja tesnilnih materialov in tesnil), kjer od leta 1998 vodi oddelek »Aplikacijski inženiring«. V Donitu deluje na področju servisiranja uporabnikov tesnil, svetovanja in iskanja rešitev s področja statičnega tesnjenja, testiranja tesnilnih materialov in tesnil, razvoja testnih metod in testne opreme ter izobraževanja uporabnikov tesnil o pravilni izbiri in uporabi tesnil. Leta 2018 je opravil tečaj za inštruktorja/ocenjevalca s področja montaže vijačenih prirobničnih spojev skladno s standardom EN 1591-4.

Rajmund Mlakar

Rajmund Mlakar

Strokovni sodelavec

Rajmund Mlakar, je v podjetju Sipro inženiring d.o.o. zaposlen kot vodja projektov od leta 2007.

Diplomiral je leta 2001 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univ. dipl. inž. strojništva, smer energetika in procesno strojništvo. Diplomo je opravil v sodelovanju s podjetjem Framatome ANP (Siemens) v Erlangnu v Nemčijai in sicer z naslovom »Influence of the Loose Parts on the Tube Wear Rate in Steam Generators«. Leta 2006 je v Poslovni šoli Bled zaključil program za mlade managerje. Opravljeno ima A in B fazo Tečaja za operaterja NEK. Od leta 2012 opravlja poklicne naloge pooblaščenega inženirja.

Že več let dela na področju projektiranja cevovodov, izdelavi napetostnih analiz cevovodov (ASME III, ASME B31.1, EN) in uporablja AutoPIPE programsko opremo.

Od leta 2010 nastopa tudi v vlogi notranjega presojevalca za področje 10CFR50 App.B in zunanjega presojevalca po ASME NQA-1.

Tomaž Motoh

Tomaž Motoh

Strokovni sodelavec

Tomaž Motoh, mag. inž. gradbeništva, je zaposlen v podjetju Q Techna d.o.o. od leta 2017, kot inženir za interoperabilnost železniškega prometa.

Diplomiral je leta 2014 na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, leta 2017 pa na isti fakulteti magistriral s prodročja geotehnike. Delovne izkušnje si je pred letom 2017 v obliki študentskega dela pridobil v podjetju Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.) in v podjetju Q Techna d.o.o.

Opravlja dela na področju ugotavljanja skladnosti kot predstavnik priglašenega in imenovanega organa, sodeluje na remontih in modifikacijah jedrskih elektrarn in termoelektrarn kot QC in NDT kontrolor v Sloveniji in tujini.

V izobraževalnem centru sodeluje pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na železniško infrastrukturo in gradbene proizvode oz. konstrukcije.

Iztok Palčič

Iztok Palčič

Strokovni sodelavec

Iztok Palčič, je v Q Techni zaposlen kot vodja preskusnega laboratorija.

Diplomiral je leta 2007 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani s področja varjenja, leta 2016 pa magistriral s področja avtomatizacija, proizvodne kibernetike in mehatronike. V leta 2010 se je udeležil specializacije in pridobil naziv Evropski in Mednarodni varilski inženir.

V izobraževalnem centru sodeluje pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na področje neporušnih preiskav, tehnologij varjenja in področje tlačne opreme.

Že več kot 12 let, dela na področju varjenja in neporušnih preiskav, je aktiven pri tehničnih nadzorih na različnih zahtevnih projektih v farmacevtski, hidromehanski, jedrski in ostali industriji.

Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Litostroj E.I. kot varilni tehnolog ter deloval na področju priprave in optimizacije tehnologij izdelave hidromehanske opreme.

Od leta 2012 je zaposlen v podjetju Q Techna d.o.o. kot NDT inženir, od leta 2013 pa kot vodja preskusnega laboratorija.

Tim Pirnovar

Tim Pirnovar

Strokovni sodelavec

Tim Pirnovar, univ. dipl. inž. str. Od diplome leta 1988 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani delam na področju projektiranja strojnih inštalacij, najprej v podjetju IMP Promont (1988-1992), od 1992 pa v Energetiki Ljubljana d.o.o.. Strokovni izpit sem opravil leta 1990. V IMP Promont sem projektiral sisteme ogrevanja, hlajenja, parne reducirne postaje in plinovodna omrežja. V Energetiki Ljubljana d.o.o. sem nato nadaljeval predvsem s projektiranjem plinovodnih omrežij, plinskih merilno regulacijskih postaj in plinskih kotlovnic. Od leta 2009 sem v Službi za projektiranje Vodja strokovne skupine za projektiranje plinovodnih omrežij. Poleg projektiranja sodelujem tudi pri vsakokratni posodobitvi Tehničnih zahtev za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.

Domen Ribič

Domen Ribič

Vodja izobraževalnega centra

Domen Ribič, po izobrazbi dipl. inž. elektrotehnike (UNI), vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave, ki skrbi za organizacijo in izvedbo NDT usposabljanj ter seminarjev.

V izobraževalni center je vključen že od leta 2012. Zaradi vedno večjih potreb po več metodah za delo v izobraževalnem centru Q Techne, je v preteklih letih opravil številna NDT certificiranja v certifikacijski hiši SECTOR Cert in ASNT, leta 2016 pa tudi certificiranje za mednarodnega varilskega inženirja (E/IWE). V letu 2019 je pridobil ASNT Level III certifikata za metodi VT in MT.

Opravlja tudi dela kontrolorja v laboratoriju Q Techne. Prvo bližnje srečanje z NDT-jem je imel leta 2010, za potrebe remontnih del v Nuklearni elektrarni Krško.

Aktivno se vključuje na seminarjih in usposabljanjih na področju vseh NDT metod, ki se izvajajo v Q Techni.

Ambrož Rožman

Ambrož Rožman

Strokovni sodelavec

Ambrož Rožman, je v Q Techni zaposlen kot vodja kakovosti in vodja certifikacijskega organa.

Diplomiral je leta 2001 na Fakulteti za strojništvo v Mariboru s področja varjenja, leta 2006 pa magistriral s področja optimizacije vzdrževanja. V letu 2010 in 2011 je uspešno zaključil usposabljanja v okviru programa "Authorized Nuclear Inserveice Inspector Course (I)" in "Authorized Nuclear Inspector Course (N), organiziran s strani National Boarda, ZDA.

V izobraževalnem centru sodeluje pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na varjenje, certificiranje proizvodov, procesov, storitev in sistemov vodenja.

Že več kot 18 let dela na področju vodenja kakovosti, je aktiven vodilni presojevalec za različne sisteme kakovosti in je vključen v vodenje in nadzore zahtevnih projektov v nuklearni in ostali industriji.

V letih od 2006-2014 je vodil kontrolni organ in se specializiral za peridočno pregledovanje tlačnih posod, kotlov in druge tlačne opreme.

Od leta 2015 vodi certifikacijski organ za certificiranje varilnega osebja, varilnih postopkov in ceretificiranje varline proizvodnje.

Tamara Tomše Mavser

Tamara Tomše Mavser

Strokovni sodelavec

Tamara Tomše Mavser, je v Q Techni zaposlena kot inženir za nadzor kakovosti, NDT kontrolo in QC.

Diplomirala je leta 2014 na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani univerzitetni program Materiali. V letu 2016 je uspešno zaključila usposabljanje za mednarodnega varilnega inženirja IWE.

V izobraževalnem centru sodeluje pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na varjenje, certificiranje proizvodov, procesov, storitev in sistemov vodenja.

Zadnja leta se v certifikacijskem organu ukvarja predvsem z certificiranjem osebja in postopkov ter je vodilni presojevalec za različne sisteme kakovosti.

Rebeka Topolnik

Rebeka Topolnik

Strokovni sodelavec

Rebeka Topolnik, po izobrazbi mag. strojništva je v Q Techni zaposlena od leta 2002, sprva na oddelku zagotavljanja kakovosti, v letu 2006 je prevzela vodenje izobraževalnega centra. Kot vodja izobraževalnega centra je vključena v pripravo in izvedbo vseh izobraževanj. Leta 2017 je prevzela tudi funkcijo vodje področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave, kjer skrbi za vzpostavitev formalno tehničnih okvirjev certifikacijskega organa, dokumentacijo, sistem nadzora praktičnih izpitnih vzorcev in izpitnih vprašanj ter za usklajevanje pri izvedbi posameznih izpitov.

Z usposabljanjem na področju NDT je pričela takoj po svoji zaposlitvi v Q Techni. Še vedno aktivna kot inženir zagotavljanja kakovosti je vključena v remontna dela v nuklearni in farmacevtski industriji ter drugih branžah. Sodelovala je v projektih za Agencijo za železniški promet in je bila vključena v dva tehnična odbora (SIST in AŽP).

V ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) je opravila tečaj za NDE inštruktorja, kar se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

Občasno se vključuje v pripravo in izvedbo predavanj na seminarjih Q Techne.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za BASIC, VT, PT in LT.

Dejan Žajber

Dejan Žajber

Strokovni sodelavec

Dejan Žajber, po izobrazbi Inž. Strojništva,  je od leta 2016, kot predavatelj vključen v pripravo in izvedbo izobraževanja na področju prirobničnih in vijačnih spojev.

Od leta 2003 zaposlen v Jedrski elektrarni Krško, od začetka kot vzdrževalec, kasneje po končanem študijo pa kot Specialist za stabilne komponente, pod katere spadajo čistilni stroji na Savi, prelivne segmentne zapornice na jezu, in pa tlačna oprema kot so izmenjevalci, rezervoarji, kotla, in pa tudi prirobnični ter vijačni spoji. Veliko izkušenj na področju vzdrževanja je pridobil z dejanskim delom na opremi.

Razpisana usposabljanja in certificiranja za pooblaščene in nadzorne inženirje

wdt_ID Mesec Datum Področje Tema usposabljanja(Prijavnica) Lokacija Kreditne točke
10 September 07.09.2021 AKZ Protikorozijska zaščita kovin Krško / Splet 3
11 29.09.2021 Tesnila Izbor ustreznega tesnila za cevne prirobnične spoje Krško / Splet 2
12 Oktober 06.10.2021 ASME Ameriški standardi na področju tlačne opreme in kovinskih konstrukcij Krško / Splet 3
13 12.10.2021 SIST EN 1090-1 Izdelava kovinskih konstrukcij skladno z zahtevami uredbe o gradbenih proizvodih (CPR) in SIST EN 1090-1 Krško / Splet 3

Povpraševanje