Varovanje osebnih podatkov (GDPR)

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Pravica do zasebnosti

V podjetju Q Techna d.o.o. se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic, zato s pridobljenimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z veljavno zakonodajo. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Področje uporabe

Varovanje zasebnosti se nanaša na vse, ki nam na kakršenkoli način posredujejo svoje osebne podatke: naše zaposlene, študente, pogodbenike, stranke, dobavitelje, itd.

Pridobljeni osebni podatki niso posredovani tretjim osebam, če za to ne obstaja pravna, pogodbena ali druga ustrezna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. Vsak, ki izkaže pravni interes lahko zahteva in dobi možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Osebni podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, dostop do njih je onemogočen nepooblaščenim osebam.

Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Q Techna d.o.o.. Osebni podatki se obdelujejo v okviru izvajanja pogodbenih razmerij, uporabljamo jih zgolj v nujno potrebnem obsegu z namenom sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, pri ponudbi oz. povpraševanju, itd.

Podjetje Q Techna d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov:

  • v povezavi z izpolnjevanjem svojih obveznosti na podlagi poslovnega oziroma pogodbenega razmerja s strankami,
  • na podlagi veljavne zakonodaje, ki v določenih primerih zahteva posredovanje osebnih podatkov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti ali pristojnosti,
  • na podlagi privolitev oziroma soglasij za obdelavo osebnih podatkov  v izbrane namene vse do preklica.

Vsi osebni podatki, ki jih podjetje Q Techna d.o.o. hrani in obdeluje, so zbrani v katalogu zbirk osebnih podatkov, ki se nahaja v kadrovski službi na lokaciji podružnice na naslovu Cesta krških žrtev 135e, Krško.

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@qtechna.si, lahko vsak posameznik zahteva dostop do svojih osebnih podatkov ter njihovo dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris. Prav tako lahko posameznik kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno, prekliče pisno privolitev, ki jo je podal za obdelavo osebnih podatkov kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi posameznikove privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Rok hrambe osebnih podatkov

Podjetje Q Techna d.o.o. bo s pridobljenimi osebnimi podatki upravljalo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena zbiranja podatkov. Osebni podatki so nato blokirani, zbrisani ali uničeni.