Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI)

Evropska unija je z direktivami o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema sprožila proces, katerega cilj je zagotavljanje  nemotenega in varnega prehajanja vlakov iz omrežja ene države članice v drugo. Zadnje veljavna Direktiva o interoperabilnosti železniškega sistema v EU, 2016/797/EU in referenčne tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) za posamezne železniške podsisteme, predpisujejo bistvene zahteve za interoperabilnost in varnost, katere se morajo s strani proizvajalcev in izvajalcev spoštovati pri načrtovanju, proizvodnji in vgradnji v infrastrukturne podsisteme.

Tako je v primeru izdelave komponente interoperabilnosti potrebno oceniti njeno skladnosti ali njeno primernosti za uporabo.

V primeru novogradenj, rekonstrukcij ali nadgradenj na infrastrukturi ali tirnih vozilih, je potrebno izvesti ustrezne postopke ES verifikacije železniških strukturnih podsistemov.

Ocenjevanje skladnosti komponent ali njeno primernosti za uporabo in verifikacije podsistemov izvajajo priglašeni organi po postopkih, ki so usklajeni z zahtevami modulov predpisanimi v posamezni tehnični specifikaciji. Naroča ga prosilec (naročnik, proizvajalec, izvajalec gradnje,..), da dokaže, ali so bile pri načrtovanju, proizvodnji in gradnji izpolnjene predpisane zahteve.

Rezultat je potrdilo o skladnosti, potrdilo o primernosti za uporabo ali potrdilo o verifikaciji skupaj s pripadajoč tehnično mapo. Ta je eden od bistvenih elementov v postopku pridobivanja obratovalnega dovoljenja za podsistem za katerega zaprosi prosilec pri varnostnemu organu (AŽP). Izdana ES potrdila so veljavna v vseh članicah EU in so vsem zainteresiranim dostopna v evropski podatkovni bazi ERADIS – European Railway Agency Database of Interoperability and Safety.

Prosilec je dolžan dokazati še skladnost podsistemov z nacionalnimi predpisi države članice kadar:

 • TSI ne zajemajo ali ne zajemajo v celoti določenih vidikov, ki se nanašajo na izpolnevanje bistvenih zahtev, vključno z »odprtimi točkami« opredeljenimi v TSI
 • je bilo priglašeno neupoštevanje ali odstopanje od TSI (poglavje 7)
 • gre za poseben primer, ki zahteva uporabo tehničnih predpisov, ki niso vključeni v posamezno TSI
 • se nacionalni predpisi uporabljajo za ocenjevanje tehnične združljivosti vozila in omrežja obstoječega sistema
 • vozila in omrežje niso zajeta v TSI
 • je nujen začasni preventivni ukrep, zlasti po nesreči.

Q Techna d.o.o. je v skladu z direktivo 2016/797/EU in zahtevami Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1):

 • priglašeni organ (NoBo) za področje preverjanja skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost in
 • imenovani organ (DeBo) pooblaščen za področje preverjanja skladnosti podsistemov s slovenskimi nacionalnimi predpisi.

Priglašeni in imenovani smo za sledeče železniške strukturne podsisteme:

 • infrastruktura,
 • energija,
 • vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi,
 • vodenje, upravljanje in signalizacija na vozilu,
 • tirna vozila.

Smo polnopravni član združenja NB-Rail – mednarodne neprofitne organizacije priglašenih organov za interoperabilnost v EU.

Tomaž Motoh

Tomaž Motoh

Vodja interoperabilnosti železniškega sistema

+386 41 544 008
tomaz.motoh@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si

Projekti v delu

#

Naročnik/Applicant

Projekt/Project

1

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistema infrastruktura v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF in TSI PRM pri projektni dokumentaciji IzN ter izvedbi del za Nadgradnjo železniške proge Zidani Most-Celje, obseg dela QT: odsek Zidani Most-Rimske Toplice, odsek Laško-Celje in postaja Celje

2

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistema energija v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI ENE in TSI SRT za nadgradnjo odseka železniške proge Maribor - Šentilj

3

GH HOLDING d.o.o.

Izvedba verifikacije po TSI CCS in nacionalnih predpisih na projektu »Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.«

4

INSTITUT IGH / GRANOVA

Verifikacija podsistemov infrastruktura, energija in vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi za fazo projektiranja na projektu »IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA, OBNOVA I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE PRUŽNE DIONICI ŠKRLJEVO-RIJEKA-JURDANI«

5

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija v skladu s TSI ENE, TSI INF in TSI SRT za novogradnjo odseka 595+900 do 599+600 na progi Maribor-Šentilj-d.m.

6

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija za nadgradnjo odseka žel. proge Maribor-Šentilj-d.m. ter 4 železniških postaj in novogradnja odseka 595+900 do 599+600 z nacionalnimi predpisi

7

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija pri gradnji novega nadvoza Rodik v skladu s TSI INF, TSI ENE in nacionalnimi predpisi

8

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Izvedba verifikacije projektiranja v skladu s TSI ENE in nacionalnimi predpisi za gradnjo ENP Borovnica, ENP Postojna in mesta sekcioniranja Verd

9

Iskra d.o.o.

Verifikacija podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi z nacionalnimi predpisi na projektu Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.

10

Iskra d.o.o.

Verifikacija podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi z nacionalnimi predpisi na projektu Prestavitev avtomatike treh nivojskih prehodov z železniške proge št. 82 na lokacije mehanskih nivojskih prehodov na železniški progi št. 80.

11

Pirnar & Savšek d.o.o.

Verifikacija nadgradnje tirnega vozila z hidravlično naparavo za čiščenje tekalnih površin tirnic.

12

BR-ICS GmbH

Verifikacija lokomotive Bombardier z nacionalnimi predpisi

Povpraševanje