Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI)

  • Preverjanje skladnosti s
    tehničnimi specifikacijami

  • Projekti v delu
  • Certifikati
  • Postopek ocenjevanje
    skladnosti in verifikacije

  • Vloga
  • Povpraševanje

Evropska unija je z direktivami o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema sprožila proces, katerega cilj je zagotavljanje  nemotenega in varnega prehajanja vlakov iz omrežja ene države članice v drugo. Zadnje veljavna Direktiva o interoperabilnosti železniškega sistema v EU, 2016/797/EU in referenčne tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) za posamezne železniške podsisteme, predpisujejo bistvene zahteve za interoperabilnost in varnost, katere se morajo s strani proizvajalcev in izvajalcev spoštovati pri načrtovanju, proizvodnji in vgradnji v infrastrukturne podsisteme.

Tako je v primeru izdelave komponente interoperabilnosti potrebno oceniti njeno skladnosti ali njeno primernosti za uporabo.

V primeru novogradenj, rekonstrukcij ali nadgradenj na infrastrukturi ali tirnih vozilih, je potrebno izvesti ustrezne postopke ES verifikacije železniških strukturnih podsistemov.

Ocenjevanje skladnosti komponent ali njeno primernosti za uporabo in verifikacije podsistemov izvajajo priglašeni organi po postopkih, ki so usklajeni z zahtevami modulov predpisanimi v posamezni tehnični specifikaciji. Naroča ga prosilec (naročnik, proizvajalec, izvajalec gradnje,..), da dokaže, ali so bile pri načrtovanju, proizvodnji in gradnji izpolnjene predpisane zahteve.

Rezultat je potrdilo o skladnosti, potrdilo o primernosti za uporabo ali potrdilo o verifikaciji skupaj s pripadajoč tehnično mapo. Ta je eden od bistvenih elementov v postopku pridobiva