Preverjanje skladnosti z nacionalnimi predpisi

Za področje preverjanja skladnosti z nacionalnimi predpisi je Q Techna imenovani organ (DeBo) v skladu z zahtevami Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1).

V okviru tega imenovanja smo pooblaščeni za ocenjevanje skladnosti železniških podsistemov po nacionalnih predpisih Republike Slovenije.

Pooblastilo imenovanega organa velja za železniške strukturne podsisteme:

  • infrastruktura,
  • energija,
  • vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi,
  • vodenje, upravljanje in signalizacija na vozilu,
  • tirna vozila

Dušan Balažič

Dušan Balažič

Vodja priglašenega organa

+386 7 49 12 417
+386 41 735 487
dusan.balazic@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si

Tomaž Motoh

Tomaž Motoh

Namestnik vodje priglašenega organa

+386 1 42 04 387
+386 41 554 008
tomaz.motoh@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si

Projekti v delu

#

Naročnik/Applicant

Projekt/Project

1

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistema infrastruktura v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF in TSI PRM pri projektni dokumentaciji IzN ter izvedbi del za Nadgradnjo železniške proge Zidani Most-Celje, obseg dela QT: odsek Zidani Most-Rimske Toplice, odsek Laško-Celje in postaja Celje

2

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistema energija v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI ENE in TSI SRT za nadgradnjo odseka železniške proge Maribor - Šentilj

3

GH HOLDING d.o.o.

Izvedba verifikacije po TSI CCS in nacionalnih predpisih na projektu »Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.«

4

INSTITUT IGH / GRANOVA

Verifikacija podsistemov infrastruktura, energija in vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi za fazo projektiranja na projektu »IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA, OBNOVA I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE PRUŽNE DIONICI ŠKRLJEVO-RIJEKA-JURDANI«

5

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija v skladu s TSI ENE, TSI INF in TSI SRT za novogradnjo odseka 595+900 do 599+600 na progi Maribor-Šentilj-d.m.

6

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija za nadgradnjo odseka žel. proge Maribor-Šentilj-d.m. ter 4 železniških postaj in novogradnja odseka 595+900 do 599+600 z nacionalnimi predpisi

7

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija pri gradnji novega nadvoza Rodik v skladu s TSI INF, TSI ENE in nacionalnimi predpisi

8

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Izvedba verifikacije projektiranja v skladu s TSI ENE in nacionalnimi predpisi za gradnjo ENP Borovnica, ENP Postojna in mesta sekcioniranja Verd

9

Iskra d.o.o.

Verifikacija podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi z nacionalnimi predpisi na projektu Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.

10

Iskra d.o.o.

Verifikacija podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi z nacionalnimi predpisi na projektu Prestavitev avtomatike treh nivojskih prehodov z železniške proge št. 82 na lokacije mehanskih nivojskih prehodov na železniški progi št. 80.

11

Pirnar & Savšek d.o.o.

Verifikacija nadgradnje tirnega vozila z hidravlično naparavo za čiščenje tekalnih površin tirnic.

12

BR-ICS GmbH

Verifikacija lokomotive Bombardier z nacionalnimi predpisi

Povpraševanje