Interoperabilnost železniškega sistema

Evropska unija je z direktivami o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema sprožila proces, katerega cilj je zagotavljanje  nemotenega in varnega prehajanja vlakov iz omrežja ene države članice v drugo. Zadnje veljavna Direktiva o interoperabilnosti železniškega sistema v EU, 2016/797/EU in referenčne tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) za posamezne železniške podsisteme, predpisujejo bistvene zahteve za interoperabilnost in varnost, katere se morajo s strani proizvajalcev in izvajalcev spoštovati pri načrtovanju, proizvodnji in vgradnji v infrastrukturne podsisteme.

Tako je v primeru izdelave komponente interoperabilnosti potrebno oceniti njeno skladnosti ali njeno primernosti za uporabo.

V primeru novogradenj, rekonstrukcij ali nadgradenj na infrastrukturi ali tirnih vozilih, je potrebno izvesti ustrezne postopke ES verifikacije železniških strukturnih podsistemov.

Ocenjevanje skladnosti komponent ali njeno primernosti za uporabo in verifikacije podsistemov izvajajo priglašeni organi po postopkih, ki so usklajeni z zahtevami modulov predpisanimi v posamezni tehnični specifikaciji. Naroča ga prosilec (naročnik, proizvajalec, izvajalec gradnje,..), da dokaže, ali so bile pri načrtovanju, proizvodnji in gradnji izpolnjene predpisane zahteve.

Rezultat je potrdilo o skladnosti, potrdilo o primernosti za uporabo ali potrdilo o verifikaciji skupaj s pripadajoč tehnično mapo. Ta je eden od bistvenih elementov v postopku pridobivanja obratovalnega dovoljenja za podsistem za katerega zaprosi prosilec pri varnostnemu organu (AŽP). Izdana ES potrdila so veljavna v vseh članicah EU in so vsem zainteresiranim dostopna v evropski podatkovni bazi ERADIS – European Railway Agency Database of Interoperability and Safety.

Prosilec je dolžan dokazati še skladnost podsistemov z nacionalnimi predpisi države članice kadar:

 • TSI ne zajemajo ali ne zajemajo v celoti določenih vidikov, ki se nanašajo na izpolnevanje bistvenih zahtev, vključno z »odprtimi točkami« opredeljenimi v TSI
 • je bilo priglašeno neupoštevanje ali odstopanje od TSI (poglavje 7)
 • gre za poseben primer, ki zahteva uporabo tehničnih predpisov, ki niso vključeni v posamezno TSI
 • se nacionalni predpisi uporabljajo za ocenjevanje tehnične združljivosti vozila in omrežja obstoječega sistema
 • vozila in omrežje niso zajeta v TSI
 • je nujen začasni preventivni ukrep, zlasti po nesreči.

Q Techna d.o.o. je v skladu z direktivo 2016/797/EU in zahtevami Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1):

 • priglašeni organ (NoBo) za področje preverjanja skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost in
 • imenovani organ (DeBo) pooblaščen za področje preverjanja skladnosti podsistemov s slovenskimi nacionalnimi predpisi.

Priglašeni in imenovani smo za sledeče železniške strukturne podsisteme:

 • infrastruktura,
 • energija,
 • vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi,
 • vodenje, upravljanje in signalizacija na vozilu,
 • tirna vozila.

Smo polnopravni član združenja NB-Rail – mednarodne neprofitne organizacije priglašenih organov za interoperabilnost v EU.

Tomaž Motoh

Tomaž Motoh

Vodja interoperabilnosti železniškega sistema

+386 41 544 008
tomaz.motoh@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si

Projekti v delu

# Naročnik/Applicant Projekt/Project
1 2TDK d.o.o. Verifikacija gradnje 2. tira Divača-Koper
2 Tiring d.o.o. Verifikacija projektiranja nadgradnje železniške postaje Ljubljana
3 GH HOLDING d.o.o. Izvedba verifikacije po TSI CCS in nacionalnih predpisih na projektu »Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.«
4 INSTITUT IGH / GRANOVA Verifikacija podsistemov infrastruktura, energija in vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi za fazo projektiranja na projektu »IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA, OBNOVA I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE PRUŽNE DIONICI ŠKRLJEVO-RIJEKA-JURDANI«
5 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija v skladu s TSI ENE, TSI INF in TSI SRT za novogradnjo odseka 595+900 do 599+600 na progi Maribor-Šentilj-d.m.
6 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija za nadgradnjo odseka žel. proge Maribor-Šentilj-d.m. ter 4 železniških postaj in novogradnja odseka 595+900 do 599+600 z nacionalnimi predpisi
7 Plasser&Theurer GmbH Verifikacija šestih (6) vozil v skladu z evropsko zakonodajo.
8 Iskra d.o.o. Verifikacija podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi z nacionalnimi predpisi na projektu Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.
9 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija izvedenih del na podsistemu infrastruktura pri nadgradnji železniškega vozlišča Pragersko
10 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija projektne dokumentacije in izvedenih del po TSI za INF in ENE na P. Šmartno ob Paki
11 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistemov ENE, INF in CCS v okviru umestitve izvennivojskih dostopov na devetih (9) postajah na JŽI s TSI in z nacionalnimi predpisi
12 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija skladnosti projektne dokumentacije in izvedenih del s TSI in z nacionalnimi predpisi za podsistem Infrastruktura za nadgradnjo železniške postaje Škofljica
13 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija projektiranja in izvedenih del na podsistemu infrastruktura pri gradnji novega podvoza in novega postajališča Ledina
14 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistema infrastruktura v okviru vzpostavitve centralnega sistema za obveščanje potnikov na železniški infrastrukturi s TSI in nacionalnimi predpisi
15 SŽ-PP d.d. Verifikacija IZN po TSI INF (PRM) za nadgradnjo žel. infrastrukture na območju postaje Nova Gorica
16 Tiring d.o.o. Verifikacija projektne dokumentacije IZN za nadgradnjo odseka MB-Ruše na regionalni železniški progi št. 34 MB-Prevalje-d.m. in nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniškega trikotnika v MB po referenčnih evropskih predpisih
17 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija skladnosti projektne dokumentacije in izvedenih del za podvoz pod ž. p. v Boštanju na G1-5/0333 s TSI in nacionalnimi predpisi
  18 SŽ-VIT Ptuj, Center Ptuj Verifikacija nadgradnje selektivne blokade vrat na potniških vagonih po zahtevah EU zakonodaje in relevantnih TSI za interoperabilnost.
19 Plasser & Theurer GmbH Verifikacija progo-vzdrževalnega vozila po zahtevah EU zakonodaje in relevantnih TSI za interoperabilnost.
20 BR-ICS GmbH Verifikacija vozila Bombardier TRAXX3 MS (BR188) v skladu s slovensko zakonodajo.
21 GEISMAR ITALIA S.p.A. Verifikacija 25 vagonov za posebne namene model R16T po evropski zakonodaji.
22 Strabag AG branch office Skopje Verifikacija nadgradnje projektiranja in izvedbe za obnovo preostalega dela prvega odseka Kumanova-Beljakovce
23 Hitachi Rail STS SpA Verifikacija vozila ETR 700 v skladu s slovensko zakonodajo.
24 PZP KRAGUJEVAC d.o.o. Verifikacija 32-osnega vagona v skladu z EU zakonodajo
25 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Verifikacija železniške proge na odseku Hrvatski Leskovac – Karlovac, po zahtevah EU in relevantnih TSI.
26 Tiring d.o.o. Verifikacija projektne dokumentacije IZN pri nadgradnji žel. postaj Podnart in Lesce Bled

Vloga za postopek ocenjevanja skladnosti

Povpraševanje