Certificiranje NDT osebja

V skladu z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17024 izvajamo certificiranja osebja za neporušitvene preiskave skladno s standardom SIST EN ISO 9712. Certificiranja izvajamo za vse  metode, ki so navedene v rubriki NDT metode in sektorje izdelkov, tj. ulitke, odkovke, zvarne spoje, cevi in preoblikovane izdelke. V okviru industrijskih sektorjev pa pokrivamo področje proizvodnje ter preiskave pred in med obratovanjem, ki vključujejo preiskave v fazi proizvodnje.

Novi prostori certifikacijskega organa se nahajajo v prostorih JOB centra, CKŽ 135C v Krškem. V prostorih imamo dve predavalnici, eno za 9 in eno za 20 oseb, kateri sta opremljeni z vso potrebno računalniško, vizualno in avdio tehnologijo.

Za praktični del izpita je na voljo laboratorij za 10 oseb in temnica z moderno merilno in preizkusno opremo ter izpitnimi vzorci, ki so rezultat desetletnega skrbnega izbiranja in selekcije.

Večina naših izpitnih izpraševalcev je iz področja industrije.

Na željo naročnika, izvajamo certificiranja tudi na drugih lokacijah ali na lokaciji naročnika.

Veseli nas, da so odzivi certificiranih kontrolorjev, kar se tiče kakovosti in pogojev zelo pozitivni.

Klemen Perčič, vodja področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave

+386 7 49 12 484
+386 51 352 218

certificiranje@qtechna.si

Pogoji za pristop na certificiranje

Kandidat za certificiranje je lahko vsaka oseba, starejša od 16 let, ne glede na spol, kraj bivanja, materni jezik, status zaposlen/nezaposlen in šolsko izobrazbo. S podelitvijo certifikata pridobi certificirani NDT kontrolor pravico uporabljati certifikat za opravljanje aktivnosti, za katere je certificiran, in to v obsegu, ki ga določa certifikat.

Certifikat po SIST EN ISO 9712 ima veljavnost 5 let. 

Podaljšanje certifikata po 5 letih od prvega certificiranja se lahko izvede:

 • S praktičnim izpitom (1 izpitni vzorec in 1 pisno navodilo za 2. stopnjo)
 • S kreditnim sistemom

Certifikat je potrebno podaljšati pred pretekom. V kolikor se le ta ne podaljša, mora kandidat ponovno pristopiti k certifikaciji (opravljati celotni praktični izpit). Postopek ponovnega certificiranja je odgovornost imetnika certifikata.

Po 10 letih od prvega certificiranja, se recertifikacija lahko izvede:

 • S praktičnim izpitom (za 1. in 2. stopnjo)
 • S pisnim izpitom (3. stopnja)
 • S kreditnim sistemom (3. stopnja)

Rcertifikacija se mora opraviti pred pretekom certifikata.

Potek certificiranja

Postopek certificiranja je jasno določen in z njim naj bi bil kandidat v naprej seznanjen.

Usposabljanje

Kandidat, ki zaprosi za certificiranje, mora predhodno opraviti usposabljanje za posamezno metodo. Usposabljanje mora potekati v centru za usposabljanje, ki ga odobri akreditiran in imenovan certifikacijski organ.

Dokazilo o ustreznosti vida mora kandidat opraviti in predložiti centru za usposabljanje pred pričetkom usposabljanja.

V tabeli je navedeno minimalno trajanje posameznega usposabljanja. Pri direktnem pristopu certificiranja za 2. stopnjo se ure obeh stopenj seštejejo.

NDT metoda

1. stopnja (št. dni)

2. stopnja (št. dni)

3. stopnja (št. dni)

VT

 

3

2

3

PT

 

3

2

3

MT

 

3

2

4

LT

LT-P – tlačna metoda

3

4

LT-TG – metoda s sledilnim plinom

5

9

6

UT

 

10

10

5

RT

 

5

10

5

En dan usposabljanja traja najmanj 7 ur. Pri direktnem pristopu certificiranja na 2. stopnjo se dnevi za usposabljanje seštevajo.

Prošnja za certificiranje

Prošnja za certificiranje je dokument, s katerim kandidat za certificiranje določi obseg, za katerega želi biti certificiran. S podpisom vloge kandidat potrdi, da je seznanjen s pravili in postopki za certifikacijo.

Na prošnji morajo biti navedeni minimalno sledeči podatki:

 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Datum in kraj rojstva
 • Podatki delodajalca
 • Podatki za certificiranje
 • Podpisana izjava vložnika
 • Podpisana izjava naročnika
 • Potrditev za izdajo PED certifikata (v kolikor se le ta zahteva)
 • Podpis za izdajo žepnega certifikata (v kolikor se le ta zahteva)

Priloge:

 • Kopija dokazila o ustreznosti vida (potrdilo zdravnika ali optika, da kandidat izpolnjuje zahteve SIST EN ISO 9712)
 • Potrdilo o NDT usposabljanju (ob prvem certificiranju)
 • Osebno fotografijo v elektronski obliki
 • Podpisana načela poklicne etike

Izkušnje

Izkušnje, ki so zahtevane pred certificiranjem, so navedene v spodnji tabeli. Pri direktnem pristopu certificiranja na 2. stopnjo se izkušnje za obe stopnje seštevajo.

NDT metoda

Izkušnje (v dnevih)

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

VT

 

15

45

240

PT

 

15

45

240

MT

 

15

45

240

LT

delne izkušnje za tlačno metodo

45

135

450

    

UT

 

45

135

450

RT

 

45

135

450

Obseg delovnih izkušenj temelji na 7 urnem delavniku, kateri je lahko dosežen v enem dnevu ali s seštevanjem ur. Največje dovoljeno število doseženih ur v enem dnevu je 12 ur. Izkušnje v dnevih se dosežejo s seštevkom vseh ur, podeljenih s 7.

Osebni podatki, pridobljeni v postopku certificiranja, so tajni. Javen je le spisek imen in priimkov certificiranega osebja skupaj z obsegom, za katerega je bil posamezen certifikat izdan, ter št. certifikata.

SEP usposabljanja

Z udeležbo na SEP usposabljanjih lahko kandidat pridobi manjkajoče dneve NDT delovnih izkušenj. S prisotnostjo enega dneva sep usposabljanja, kandidat pridobi 5 dni delovnih izkušenj.

Izpit

Izpit je sestavljen iz treh delov, in sicer iz:

 • splošnega pisnega dela – 40 vprašanj (trajanje izpita: 2 min/vprašanje),
 • specifičnega pisnega dela – 30 vprašanj (trajanje izpita: 3 min/vprašanje),
 • praktičnega preverjanja znanja (trajanje izpita: cca. 3 do 4 h).

Specifični in praktični del izpita se opravlja posebej za SIST EN ISO 9712 in posebej za SNT-TC-1A/CP-189.

V spodnji tabeli je navedeno število vprašanj, ki je zahtevano za 3. stopnjo (osnovni izpit) v skladu s SIST EN ISO 9712.

Del

Predmet

Število vprašanj

A

Tehnično znanje na področju materialov in tehnologije procesov.

25

B

Poznavanje kvalifikacijskega in certifikacijskega sistema certifikacijskega organa, ki temelji na SIST EN ISO 9712, To je lahko izpit pri odprti knjigi

10

C

Splošno poznavanje vsaj štirih metod, kot se zahtevajo za 2. stopnjo in ki jih je kandidat izbral izmed metod iz točke 5.1 tega postopka. Ena izmed teh metod mora biti volumetrična (UT ali RT).

15 za vsako metodo preiskave (skupaj 60)

V spodnji tabeli je navedeno število vprašanj, ki je zahtevano za 3. stopnjo (izpit iz glavne metode) v skladu s SIST EN ISO 9712.

Del

Predmet

Število vprašanj

D

Znanje na 3. stopnji o uporabljeni metodi preiskave.

30

E

Uporaba metode NDT preiskave v zadevnem sektorju, vključno z ustreznimi pravilniki, standardi, specifikacijami in postopki. To je lahko izpit pri odprti knjigi, kar zadeva pravilnike, standarde, specifikacije in postopke.

20

F

Načrtovanje enega ali več postopkov NDT preiskave v ustreznem sektorju. Kandidatu morajo biti na voljo ustrezni pravilniki, standardi, specifikacije in postopki.

Pogoji za pozitivno opravljen izpit

Za uspešno opravljen izpit v skladu s SIST EN ISO 9712, mora kandidat pri vsakem delu izpita (tj. splošni, specifični, praktični del ali A, B, C ter D, E in F) doseči najmanj 70%. Poleg tega je potrebno pri praktičnem delu izpita doseči oceno vsaj 70% za vsak izpitni vzorec posebej in za navodilo za neporušitvene preiskave.

Za uspešno opravljen izpit v skladu z ASME standardi, mora kandidat pri vsakem pisnem delu izpita (tj. splošni, specifični ali A, B in C) doseči najmanj 70% ter najmanj 80% za praktični del izpita. Povprečje vseh izpitov mora biti najmanj 80%.

NDT certifikat

S podelitvijo certifikata pridobi certificirana NDT oseba pravico uporabljati certifikat za opravljanje aktivnosti, za katere je certificiran in to v obsegu, ki ga določa certifikat.

NDT metode

Na področju usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave (NDT) v skladu z EN ISO 9712 in SNT-TC-1A / CP-189 izvajamo spodaj navedene programe:

Metoda Opis metode
VT Vizualna preiskava VT-Vizualna preiskava
PT Penetrantska preiskava PT – Penetrantska preiskava
MT Magnetna preiskava MT – Magnetna preiskava
LT Preiskava tesnosti LT – Preiskava tesnosti
UT Ultrazvočna preiskava in merjenje debelin UT – Ultrazočna preiskava
RT Radiografska preiskava RT – Radiografska preiskava

Cenik

SPODAJ NAVEDENE CENE VELJAJO OD 1. 1. 2023. ZA VEČ PODATKOV KLIKNITE NA PONUDBO.

Vrsta usposabljanja (po SIST EN ISO 9712)
Cena usposabljanja (EUR)
Cena izpita po SIST EN ISO 9712 ali CP-189 ali SNT-TC-1A (EUR)
Cena dodatnega izpita po ANSI/ASNT CP-189
Cena dodatnega izpita po SNT-TC-1A
1.100,00
550,00
135,00
135,00
1.430,00
630,00
/
/
1.140,00
550,00
135,00
135,00
1.430,00
630,00
/
/
1.140,00
550,00
135,00
135,00
1.580,00
630,00
/
/
1.500,00
550,00
135,00
135,00
1.740,00
550,00
135,00
135,00
1.790,00
630,00
/
/
1.430,00
550,00
/
/
1.780,00
550,00
135,00
135,00
2.760,00
550,00
135,00
135,00
1.790,00
630,00
/
/
1.410,00
550,00
/
/
1.670,00
630,00
/
/
2.650,00
920,00
/
/
2.520,00
630,00
230,00
230,00
110,00 - 380,00 (odvisno od metode)
330,00 - 830,00 (odvisno od metode)
/
/
110,00 - 380,00 (odvisno od metode)
330,00 - 830,00 (odvisno od metode)
/
/
PED certifikat
/
Brez doplačila
/
/

SEP usposabljanja

Ponovno certificiranje po 10 letih v skladu z SIST EN ISO 9712

Metoda (po SIST EN ISO 9712)
Cena usposabljanja (EUR)
Št. dni usposabljanja
Cena izpita (EUR)
110,00
4 ure
330,00
110,00
4 ure
330,00
110,00
4 ure
330,00
380,00
4 ure
830,00
220,00
1 dan
340,00
220,00
1 dan
340,00
220,00
1 dan
440,00
220,00
1 dan
440,00

V kolikor se ne želite udeležiti usposabljanja za recertifikacijo po SIST EN ISO 9712, se lahko prijavite samo na izpit

Recertifikacije po ASME standardih (CP-189/SNT-TC-1A)

Vrsta usposabljanja (po ASME standardih)
Cena usposabljanja (EUR)
Št. dni usposabljanja
Cena izpita po CP-189/SNT-TC-1A (EUR)
240,00
1 dan
430,00
240,00
1 dan
430,00
240,00
1 dan
430,00
240,00
1 dan
440,00
240,00
1 dan
440,00
240,00
1 dan
550,00

V kolikor se ne želite udeležiti usposabljanja za recertifikacijo po CP-189/SNT-TC-1A, se lahko prijavite samo na izpit.

Doplačila

Storitev Cena (EUR)
Izposoja UT aparata 150,00
Duplikat certifikata 80,00
Žepni certifikat (ID kartica) 25,00

Cene ne vključujejo 22% DDV, ki se obračuna posebej. Cena izpita vključuje tudi vse stroške certificiranja in izdaje certifikata (A4) v skladu z zahtevami SIST EN ISO 9712. V primeru, da želi kandidat opravljati izpit in prejeti potrdilo o rezultatih (Certificate of Examination) tudi v skladu z zahtevami ameriške regulative CP-189/SNT-TC-1A, je za to potrebno doplačati 135,00 EUR + 22% DDV.

Pogoji prijav in plačilni pogoji

Prijavnica za udeležbo na usposabljanju mora biti oddana centru za usposabljanje v pisni obliki ali uporabite obrazec za prijavo. Ko je prijavnica uspešno sprejeta in prijavnina poravnana, center za usposabljanje izvede rezervacijo in o tem obvesti naročnika. Stroške tečaja in certificiranja je potrebno pred začetkom tečaja oz. izpita poravnati na transakcijski račun, odprt pri NLB d.d. SI56 0298 0001 6674 363. V kolikor stroški usposabljanja in certificiranja niso poravnani v celoti, se certifikati ne predajo naročniku.

V primeru, da udeleženec izpita ni opravil uspešno, se lahko ponovno brezplačno udeleži usposabljanja. Pri ponovni prijavi na izpit zaradi ponavljanja, je le-to potrebno v obrazcu za prijavo ustrezno označiti.

Prijavnice morajo biti oddane najmanj deset (10) dni pred pričetkom usposabljanja. Zadnji rok za odjavo je pet (5) delovnih dni pred pričetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi tečaja oz. certificiranja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki. Delno ponavljanje izpita je možno in se obračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Dokumenti

Prijava na usposabljanje

Domen Ribič, vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave

+386 (0)7 49 12 509
+386 (0)40 609 436

domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Izvajamo predhodne rezervacije za vsa razpisana izobraževanja, ki vam omogočajo prednost pri razpisu posameznega izobraževanja v primeru prevelikega števila prijav.

V primeru, da udeleženec izpita ni opravil uspešno, se lahko ponovno brezplačno udeleži usposabljanja. Pri ponovni prijavi na usposabljanje zaradi ponavljanja, je le-to potrebno v obrazcu za prijavo ustrezno označiti – usposabljanje je v tem primeru brezplačno.

Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi tečaja oz. certificiranja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.

Prijava na certificiranje

Klemen Perčič, vodja področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave

+386 7 4912 484

certificiranje@qtechna.si

Vso dokumentacijo za prijavo na certificiranje (prošnja z vsemi zahtevanimi prilogami) v elektronski obliki pošljete, pred pričetkom usposabljanja, vodji področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave.

Izpitni izpraševalci

Marko Andrejaš

Izpitni izpraševalec za RT, RTR, RTFI

Marko Andrejaš, je v Q Techni zaposlen kot inženir za NDT kontrolo in QC, ter kot Inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.  

Študiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je diplomiral na temo Digitalna radiografija varov in zvarnih spojev. Študij je zaključil z nazivom diplomirani inženir strojništva.

Od leta 2012 je zaposlen v laboratoriju za neporušne preiskave, od leta 2015 pa tudi v oddelku priglašenega organa za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: RT, RTR, RTFI

Justin Božič

Izpitni izpraševalec za PT

Justin Božič, po izobrazbi dipl. inž. strojništva, je kot NDT inštruktor od leta 2004 vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Od leta 1999 je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, kjer skrbi za določevanje tehničnih pogojev, planiranje, organizacijo in izvedbo med-obratovalnih NDT pregledov komponent v najvišjem varnostnem razredu.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1999 (HDKBR-Zagreb) in nadaljeval specialistična usposabljanja v ZDA (ECT-ZETEC/ZDA). Leta 2003 je uspešno končal šolanje za diagnostiko protipovratnih ventilov (CRANE/ZDA), kjer uporablja sledeče neporušitvene metode: AE (akustična emisija), ECT (metoda vrtinčnih tokov) in UT (ultrazvočna metoda).

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v štirih (4) NDT metodah. V ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) se je izpolnjeval na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojev in opravil tečaj za NDE inštruktorja, ki se zahteva za predavatelje v programih usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: PT

 

Krešimir Gudek

Izpitni izpraševalec za VT

Krešimir Gudek je eden izmed začetnikov izobraževanja za neporušitvene preiskave pri Q Techni.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel leta 1985 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu, kjer je zaključil študij kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Poklicno kariero je začel kot predavatelj na srednji strojni šoli, potem v Tvornici parnih kotlova, od koder je z mesta vodje laboratorija za neporušitvene preiskave prišel v Nuklearno elektrarno Krško. Tu je zaposlen od leta 1991, kjer v ISI skupini skrbi za izvajanje NDT metod pri med-obratovalnih pregledih primarnih komponent ter za usposabljanje in certifikacijo osebja ISI skupine.

Prve certifikate je pridobil pri Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od leta 1991 je nadaljeval šolanje in certificiranje v ZDA pri firmi ZETEC za metodo vrtinčnih tokov, pri Westinghouse in Electric Power Research Institute na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojih ter na področju vizualnih preiskav pri Lavander International (Anglija). Trenutno ima veljavne nivo 3 certifikate v skladu z EN ISO 9712 in ACCP Professional Level III ameriškega združenja American Society for Nondestructive Testing (ASNT).

Usposabljanje za NDT inštruktorja je opravil v ZDA pri Electric Power Research Institut (EPRI).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: VT

Milan Javornik

Izpitni izpraševalec za VT in PT

Milan Javornik, med prvimi je pri podjetju Q Techna d.o.o. kot namestnik vodje preskusnega laboratorija pričel z nadzori varjenja in uvajanjem neporušitvenih preiskav.

Leta 1978 je zaključil Tehnično srednjo šolo kot Strojni tehnik. Leta 1979 se je zaposlil v oddelku kontrole v podjetju Kovinarska Krško. V podjetjih  KOVINARSKA Krško, KOVINARSKA PROCESNA OPREMA, KOVINARSKA INTELEKTUALNA STORITVE,  CONTO KRŠKO IN CBT d.o.o. KRŠKO je prodobival znanja s področja varjenja in neporušitvenih preskušanj , pri izdelavi tlačne opreme , jeklenih konstrukcij in asfaltnih baz. Poklicno kariero je začel kot kontrolor pri pripravi tehnične dokumentacije, nadaljeval pa v oddelku Defektoskopije kot kontrolor pri neporušnih preiskavah, z leti napredoval na mesto vodje laboratorija za neporušitvene preiskav-Defektoskopije v CPI KOVINARSKA Krško. V podjetju CBT d.o.o. je delal daljše obdobje  kot varilni tehnolog in kasneje kot vodja varjenja.

V podjetje Q Techna d.o.o je prišel leta 1999. Leta 1999 je končal tudi usposabljanje za evropskega varilnega tehnologa –EWT. Od leta 2005 dela na NDT področju in tudi na certificiranju varilcev/operaterjev in varilnih postopkov. V več podjetjih v Sloveniji je pogodbeno delal kot varilni tehnolog in varilni koordinator/ nadzor varjenja. Prav tako pogodbeno dela kot Nivo III za RT in PT metode v Sloveniji in na Hrvaškem v več podjetjih, ki izdelujejo tlačno opremo v skladu z ASME regulativo.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel z radiografsko metodo -RT leta 1982 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu in nadaljeval na Institutu Boris Kidrič Vinča-Srbija- RT nivo 2 ter praktično izpopolnjeval znanje ocenjevanja radiogramov na IMK Ljubljana. Izobraževanje in certificiranje po tedanjih predpisih je nadaljeval z UZ- ultrazvočno metodo pri g. Mitju Šipku na Srednji šoli tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve-Ravne na Koroškem(UT I. + UT 2). Ostale NDT (VT, PT, MT) metode je kasneje certificiral pri SLOVENSKEM DRUŠTVU ZA NEPORUŠNE PREISKAVE do leta 1999.

Leta 2000 in 2001 je nadaljeval usposabljanje in certificiranje po novih evropskih normah(EN 473) s področja štirih NDT metod (PT, MT, UT, RT) pri firmi SECTOR Cert Nemčija ter na področju vizualnih preiskav(VT) pri Lavander International (Anglija). Trenutno veljavne certifikate v skladu s SIST EN ISO 9712  kot tudi ANSI/ASNT CP 189 je pridobil pri SECTOR Cert Nemčija ter dodatno nivo III za metode RT in PT pri ASNT po ACCP programu certificiranja.

Trenutno je imenovan s strani direktorja Q Techna d.o.o kot »principle level III« za NDT metode VT, PT, RT v skladu z pisano prakso Q Techna d.o.o po SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP 189 .

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: VT in PT

Borut Krivec

Izpitni izpraševalec za VT, PT, MT in UT

Borut Krivec, univ. dipl. inž. Strojništva je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer Konstruiranje in gradnja strojev. Od leta 1996 zaposlen v Metalni ECCE, Primatu in Montavarju, od leta 2007 pa je zaposlen v podjetju MIN d.o.o. Delovne izkušnje je pridobival v fazi proizvodnje, montaže, vodenja projektov, QA/QC in nazdora na področju hidromehanske, turbinske, metalurške in procesne opreme.
Leta 2009 je pridobil diplomo za mednarodnega varilnega inženira (EWE) in kontrolorja za neporušitvene preiskave na 2. stopnji za VT, PT, MT in UT. V letu 2015 je opravil vse štiri NDT metode za 3. stopnjo. Pridobljene ima tudi ASNT ACCP profesional level III certifikate za PT, MT in VT. V letu 2020 je pridobil certifikat FROSIO 3. stopnje za inšpektorja protikorozijske zaščite.
V izobraževalnem centru Q Techne sodeluje kot predavatelj na različnih seminarjih. V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave pa je izpitni izpraševalec za: VT, PT, MT in UT.

Gabor Sekereš

Izpitni izpraševalec za RT

Gabor Sekereš, po izobrazbi univ. dipl. fizik, je razvojni inženir v podjetju SIJ Ravne Systems d.o.o.
Dela na področju neporušitvenih preiskav je pričel v SIJ Metal Ravne d.o.o. Izvajal je neporušitvene preiskave odkovkov in valjanih profilov (UT, MT). V podjetju SIJ Ravne Systems je aktivno vključen v izobraževalnem centru za neporušitvene metode. V tem času se je certificiral tudi na področju ostalih osnovnih neporušitvenih preiskav (VT, PT, RT).
Kot NDT inštruktor je vključen v izvedbo izobraževalnega programa za MT, PT, UT in VT. V certifikacijskem organu  Q Techne pa je izpitni izpraševalec za radiografijo (RT).

Aleš Vučajnk

Izpitni izpraševalec za MT

Aleš Vučajnk, po izobrazbi univ. dipl. inž. metalurgije, je kot NDT inštruktor od začetka vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1993 (ECT-ZETEC / ZDA) in potem kot ECT analizator več let sodeloval na posameznih inšpekcijah uparjalnikov kot član projektne skupine podjetij Inetec, Westinghouse in Framatome na različnih koncih sveta. S tem si je nabral koristne izkušnje za timsko delo ISI skupine, ki je skrbela za vzdrževalna dela na starih uparjalnikih.

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v petih (5) NDT metodah, v ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) pa še tečaj za NDE inštruktorja. Slednji tečaj se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: MT

Janez Bečan

Izpitni izpraševalec za MT, PT, UT

Joaquin Lopez Lopez

Izpitni izpraševalec za LT

Termini

Mesec Začetek usposabljanja wdt_ID Zaključek usposabljanja Izpit Metoda (Prijavnica) Lokacija Skladno z zahtevami Stopnja
16.05.2024 158 17.05.2024 SEP-PT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
20.05.2024 159 24.05.2024 28.05.2024 Penetrantska preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2
Maj 09.05.2024 166 09.05.2024 09.05.2024 Radiografska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
06.06.2024 167 06.06.2024 06.06.2024 Preiskava tesnosti - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
21.05.2024 168 21.05.2024 21.05.2024 Vizualna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
22.05.2024 169 22.05.2024 22.05.2024 Ultrazvočna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 1
23.05.2024 170 24.05.2024 30.11.-0001 SEP-UT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
27.05.2024 171 07.06.2024 11.06.2024 Ultrazvočna preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 2
11.06.2024 172 11.06.2024 11.06.2024 Ultrazvočna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
14.06.2024 173 14.06.2024 14.06.2024 Penetrantska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
19.06.2024 174 19.06.2024 19.06.2024 Vizualna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
Avgust 27.08.2024 175 27.08.2024 27.08.2024 Penetrantska preiskava - recertifikacija Krško SNT-TC-1A in CP-189 II
September 02.09.2024 176 06.09.2024 10.09.2024 Vizualna preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2
29.08.2024 177 30.08.2024 30.11.-0001 SEP-VT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
09.09.2024 178 09.09.2024 10.09.2024 Vizualna preiskava - recertifikacija Krško SNT-TC-1A in CP-189 II
11.09.2024 179 11.09.2024 11.09.2024 Vizualna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
12.09.2024 180 13.09.2024 SEP-PT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
16.09.2024 181 20.09.2024 24.09.2024 Penetrantska preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2
23.09.2024 182 23.09.2024 23.09.2024 Penetrantska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
24.09.2024 183 24.09.2024 24.09.2024 Magnetna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
26.09.2024 184 27.09.2024 SEP-MT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
Oktober 30.09.2024 185 04.10.2024 08.10.2024 Magnetna preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2
07.10.2024 186 11.10.2024 15.10.2024 Vizualna preiskava Online / Krško EN ISO 9712:2022 3
08.10.2024 187 08.10.2024 08.10.2024 Magnetna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
15.10.2024 188 15.10.2024 15.10.2024 Vizualna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
17.10.2024 189 17.10.2024 17.10.2024 Penetrantska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
21.10.2024 190 29.10.2024 30.10.2024 Preiskava tesnosti Krško EN ISO 9712:2022 1+2
November 04.11.2024 191 22.11.2024 26.11.2024 Radiografska preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2
12.11.2024 192 12.11.2024 12.11.2024 Radiografska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 1
21.11.2024 194 22.11.2024 SEP-UT1 Krško EN ISO 9712:2022 1
24.11.2024 195 06.12.2024 10.12.2024 Ultrazvočna preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1
26.11.2024 196 26.11.2024 26.11.2024 Radiografska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
29.11.2024 197 29.11.2024 29.11.2024 Ultrazvočna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 1
December 10.12.2024 198 10.12.2024 10.12.2024 Ultrazvočna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
Junij 03.06.2024 199 07.06.2024 11.06.2024 Vizualna preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2

Povpraševanje