Pooblastila

  • Imenovani neodvisni organ, v skladu s pravilnikom o tlačni opremi (direktiva 97/23/ES) za odobritev osebja in postopkov za izdelavo stalnih spojev (certificiranje varilcev in varilnih postopkov).
  • Imenovani organ za izvajanje periodičnih pregledov opreme pod tlakomv skladu s pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS 92/08)
  • Priglašen organ v skladu z direktivo 2008/57/ES o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne proge.
  • Pooblaščen organ za preskušanje jeklenk za UNP v skladu z zahtevami pravilnika o premični tlačni opremi (direktiva 99/36/ES).
  • Q Techna je pooblaščena organizacija za preglede in preskuse cistern za prevoz nevarnega blaga po ADR.
  • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja proizvodnje (sistem 2+) za področje, ki je urejeno z Direktivo 89/106/EGS za gradbene proizvode, v skladu z zahtevami harmoniziranih standardov SIST EN 1090-1:2009 in SIST EN 1090-1:2009/AC:2011 Jekleni in aluminijevi sestavni deli - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij.
  • Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost za jedrske in sevalne objekte (ZVISJV-UPB2, Ur.l. RS, št. 102/04)
  • Priglašen organ v skladu z direktivo 89/106/EGS za gradbene proizvode.
  • Pooblaščen organ za certificiranje in obdobne pregled obratov, kateri izvajajo varilska dela po SIST EN 15085-2.