Zahteve za certificiranje

Kandidat za certificiranje je lahko vsaka oseba, starejša od 16 let, ne glede na spol, kraj bivanja, materni jezik, status zaposlen/nezaposlen in šolsko izobrazbo. S podelitvijo certifikata pridobi certificirani NDT kontrolor pravico uporabljati certifikat za opravljanje aktivnosti, za katere je certificiran, in to v obsegu, ki ga določa certifikat.

Certifikat po SIST EN ISO 9712 ima veljavnost 5 let. Certifikat je potrebno podaljšati pred pretekom certifikata. V kolikor se le ta ne podaljša, mora kandidat ponovno pristopiti k certifikaciji (opravljati izpit). Postopek ponovnega certificiranja je odgovornost imetnika certifikata.

Po 10 letih od prvega certificiranja mora imetnik certifikata ponovno opravljati praktični del izpita, pred pretekom certifikata.

Potek certificiranja

Postopek certificiranja je jasno določen in z njim naj bi bil kandidat v naprej seznanjen.

Prošnja za certificiranje → Pregled izpolnjevanja predpogojev → Kvalifikacijski izpit → Vrednotenje in odločitev → Izdaja certifikata

Usposabljanje

Kandidat, ki zaprosi za certificiranje, mora predhodno opraviti usposabljanje za posamezno metodo. Usposabljanje mora potekati v centru za usposabljanje, ki ga odobri akreditiran in imenovan certifikacijski organ.

Dokazilo o ustreznosti vida mora kandidat opraviti in predložiti centru za usposabljanje pred pričetkom usposabljanja.

V tabeli je navedeno minimalno trajanje posameznega usposabljanja. Pri direktnem pristopu certificiranja za 2. stopnjo se ure obeh stopenj seštejejo.

NDT metoda1. stopnja (ur)2. stopnja (ur)
VT   16 24
PT   16 24
MT   16 24
LT B - tlačna metoda 24 32
C - metoda s sledilnim plinom 24 40
UT   64 80
RT   40 80
RS     80

Prošnja za certificiranje

Prošnja za certificiranje je dokument, s katerim kandidat za certificiranje določi obseg, za katerega želi biti certificiran. S podpisom vloge kandidat potrdi, da je seznanjen s pravili in postopki za certifikacijo.

Na prošnji morajo biti navedeni minimalno sledeči podatki:

 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Datum in kraj rojstva
 • Podatki delodajalca
 • Vrsta metode, po kateri se kandidat certificira
 • Podatki o formalni izobrazbi
 • Podatki o NDT usposabljanju
 • Dokazila o ustreznem vidu

Priloge:

 • Kopija dokazila o ustreznosti vida (potrdilo zdravnika ali optika, da kandidat izpolnjuje zahteve SIST EN ISO 9712)
 • Potrdilo o šolski izobrazbi (ob prvem certificiranju)
 • Osebno fotografijo v elektronski obliki
 • Podpisana izpitna pravila
 • Podpisana načela poklicne etike
 • Podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov

Izkušnje

Izkušnje, ki so zahtevane pred certificiranjem, so navedene v spodnji tabeli. Pri direktnem pristopu certificiranja na 2. stopnjo se izkušnje za obe stopnje seštevajo.

NDT metodaIzkušnje (meseci)
1. stopnja2. stopnja
VT   1 3
PT   1 3
MT   1 3
LT delne izkušnje za tlačno metodo 3 9
delne izkušnje samo za metodo s sledilnim plinom 3 9
UT   3 9
RT   3 9
RS   3 9

Osebni podatki, pridobljeni v postopku certificiranja, so tajni, javen je le spisek imen in priimkov certificiranega osebja skupaj z obsegom, za katerega je bil posamezen certifikat izdan, ter št. certifikata.

Izpit

Izpit je sestavljen iz treh delov, in sicer iz:

 • splošnega pisnega dela (trajanje izpita: 2 min/vprašanje),
 • specifičnega pisnega dela (trajanje izpita: 3 min/vprašanje),
 • praktičnega preverjanja znanja (trajanje izpita: 4 h).

Specifični del izpita se opravlja posebej za SIST EN ISO 9712 in posebej za CP-189. V spodnji tabeli je navedeno število vprašanj, ki je zahtevano za posamezen nivo.

NDT metodaŠtevilo vprašanj
(splošni del)
Število vprašanj
(specifični del)
1. stopnja2. stopnja1. stopnja2. stopnja
VT 30 30 30 30
PT
MT
LT
UT 40 40
RT 40 40
RS / 40 / 20

V primeru, da se kandidat želi certificirati za 3. stopnjo, prosimo, da se obrnete na vodjo certifikacijskega organa.