Kaj je kvalifikacija?
Izkazana usposobljenost, strokovno znanje, spretnosti in izkušnje ter telesna primernost, ki osebju za neporušitvene preiskave (NDT) omogočajo strokovno izvajanje NDT preiskav.

Kaj je certifikacija?
Postopek, ki služi za izkaz kvalifikacije osebja za NDT za metodo, stopnjo in sektor ter privede do izdaje certifikata. Certificiranje ne vključuje operativnega pooblastila.

Kaj je certifikacijski organ?
Organ, ki izvaja postopke certificiranja osebja za NDT, ustrezno zahtevam tega standarda, in ki izpolnjuje zahteve EN ISO/IEC 17024.

Kakšni pristopi kvalifikacije in certifikacije osebja obstajajo v neporušnih metodah?
Na splošno razlikujemo dva pristopa kvalifikacije in certifikacije:

  • S strani tretje stranke – kjer certifikat izda akreditirani certifikacijski organ (primer: standard SIST EN ISO 9712) ali
  • kvalifikacija in certifikacija s strani delodajalca (interno pri delodajalcu v skladu s priporočili ASNT SNT-TC-1A ali standardom ANSI/ASNT CP 189), kjer certifikat izda delodajalec (ASNT = American Society for Nondestructive Testing).

Kaj pomeni da je certifikacijski organ akreditiran?
Da je certifikacijski organ akreditiran pomeni, da izpolnjuje zahteve standarda EN ISO/IEC 17024 in je pooblaščen od državne akreditacijske agencije za izvajanje postopka certifikacije. V Sloveniji certifikacijske organe akreditira Slovenska akreditacija, v Nemčiji Dutscher Akkreditierungs Rat itn ...

Kdo lahko zahteva in preverja določeno certifikacijo?
Načeloma mora naročnik usluge neporušne kontrole ali določena inšpekcijska služba pred izvajanjem usluge kontrole preveriti ustreznost certifikatov izvajalca. Običajno za to v podjetju skrbi Služba kontrole kvalitete (QA). Certifikati, izdani od akreditiranega neodvisnega certifikacijskega organa, dajejo določeno garancijo, da je postopek izobraževanja, kvalifikacije in certifikacije kontrolorja ustrezen z referenčnimi standardi. Problem lahko nastane pri certifikatih, ki so jih izdale neakreditirane izobraževalne agencije, vendar na njih kljub vsemu piše »v skladu z …«. V takem primeru presoja skladnosti z EN ISO/IEC 17024 s strani akreditacijskega organa ni bila (ali ni bila uspešno) izvedena, kar postavlja pod vprašaj kvaliteto takšnega usposabljanja in formalnega priznanja samih certifikatov.

Pri »employer based« certifikaciji mora imeti delodajalec pripravljeno Pisano prakso (»Written Practice«) – skupek pravil glede izobraževanja, kvalifikacije in certifikacije, ki temeljijo na referenčnih priporočilih ali standardih. Pisano prakso je priporočljivo preveriti, odobriti in še posebno verificirati, ali se certifikacija dejansko tako izvaja.

Kdaj je certifikat veljaven?
Skladno z referenčnimi predpisi mora biti na certifikatu napisan čas veljavnosti certifikata. Poleg tega je certifikat veljaven samo v primeru, če ima certificirana oseba veljavno potrdilo o narejenemu pregledu vida, zahtevano po referenčnem predpisu in na koncu, če je certifikat podpisan od pooblaščene osebe s strani akreditiranega certifikacijskega organa (če gre za neodvisno certifikacijo) ali od strani »glavnega nivoja III«, če gre za »employer based« certifikacijo. Osnova za certifikacijo po standardu CP-189 je uspešno narejen izpit, ki je bil izveden (administriran) pod vodstvom t.i. ASNT nivoja III (to je nivo III v določeni metodi, ki ima certifikat izdan pri ASNT = American Society for Nondestructive Testing). Oseba z ASNT nivo III kvalifikacijo na koncu tudi podpiše certifikat kandidata.

Kakšna je razlika pri certificiranju/izpitu glede na novi SIST EN ISO 9712:2012?
V primerjavi z EN 473 je majhna razlika v številu ur usposabljanja. Pri ponovnem certificiranju/recertifikaciji je potrebno opravljati celoten praktični del izpita.

Kaj moram narediti po 5 letih od prvega certificiranja po EN 473/SIST EN ISO 9712?
V certifikacijski organ je potrebno poslati prošnjo za podaljšanje certifikata. O podrobnostih izpolnjevanja vloge, se obrnite na vodjo certifikacijskega organa.

Kaj moram narediti po 10 letih od prvega certificiranja po EN 473/SIST EN ISO 9712?
Po 10 letih od prvega certificiranja mora lastnik certifikata po EN 473 ali SIST EN ISO 9712 ponovno opravljati celoten praktični del izpita (pisno navodilo + trije izpitni vzorci) pred pretekom certifikata.