Ovlaštenja

  • Ovlašteno neovisno tijelo , u skladu s odredbama Pravilnika za tlačnu opremu (Pressure Equipment Directive 97/23/EC) za odobravanje osoblja i postupaka izrade trajnih spojeva (certificiranje zavarivača i postupaka zavarivanja).
  • Ovlašteno tijelo za periodičke inspekcije opreme pod tlakom u skladu s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju opreme pod tlakom (Službeni glasnik RS 92/08).
  • Imenovano tijelo u skladu s Direktivom 2008/57/EZ o interoperabilnosti trans-europskog željezničkog sustava konvencionalnih linija.
  • Ovlašten tijelo za ispitivanje boca za UNP u skladu sa zahtjevima pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (Direktiva 99/36/EC).
  • QTechna je ovlaštena organizacija za pregled i ispitivanje spremnika za prijevoz opasnih tvari po ADR-u.
  • Certifikacijsko tijelo za certifikaciju proizvodnje (sustav 2 +) za područje regulirano Direktivom 89/106/EEZ o građevinskim proizvodima, u skladu sa zahtjevima usklađenih normi BS EN 1090-1:2009 i EN 1090-1:2009/AC: 2011 Čelične i aluminijske komponente – 1. dio: Zahtjevi za ocjenu sukladnosti sastavnih dijelova konstrukcija.
  • Ovlašteni stručnjaci za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost nuklearnih objekata i zračenje (ZVISJV-OCT2, Službeni glasnik RS 102/04).